Ledennieuws Maart 2008

Jaargang 2 nr. 1

Voorwoord voor de Algemene Ledenvergadering

Beste leden

Voor u ligt alweer de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering voor dit jaar.
Wij hebben de verhuurder ”De Maashoek” uitgenodigd om een presentatie te houden over de woningbouwplannen die men nu en in de toekomst wil realiseren.Daar zijn wij zeer tevreden mee, en wij hopen u ook als u de plannen gezien hebt.

Toch willen wij hierbij ook een dringende oproep doen, de secretaris Mevrouw P.de Visser gaat het bestuur verlaten, wij als bestuur vinden dit zeer spijtig maar we respecteren haar besluit.
Onze dringende vraag luidt: Wie van de leden meld zich aan voor deze functie in het bestuur.
Graag zouden wij iemand hebben voor deze functie die met een computer over weg kan.
Wilt u meer informatie over deze functie dan kan u altijd informatie inwinnen bij de Voorzitter of Penningmeester.
Tevens willen wij u er aan herinneren, als u gaat verhuizen naar een andere woonplaats dit door te geven aan de Penningmeester..Regelmatig worden we geconfronteerd dat de bewoner verhuisd is zonder ons in kennis te stellen.
Ik hoop dat er enkele leden zijn die ons bestuur willen komen versterken. Zonder bestuur kan de huurdersvereniging niet verder om zich te ontplooien.
Ik hoop u op17 april te mogen begroeten.

Voorzitter
Jos Verweij

Notulen van de algemene ledenvergadering op 27 maart 2007 te Strijen van de Huurdersvereniging HoekscheWaard – Oost.

Verhinderd met kennisgeving:
bestuurslid; mw. P. de Visser, dhr. C. Stoutjesdijk met kennisgeving.
kascontrolecommissie; dhr. W.C. de Bruin
leden; mw. Verdonk,

Aanwezig zijn 23 leden, incl. het bestuur.
Als afgevaardigde van ”De Maashoek” is dhr. P. Meijer aanwezig.

1: Opening;
Dhr. Verweij opent de vergadering en heet allen welkom. Een speciaal welkom is er voor de adviseur, dhr. C. Boeser, die een lezing zal verzorgen over het tijdelijk huren van een woning.
Eveneens een speciaal welkom voor dhr. P. Meijer die namens de woningstichting ”De Maashoek” aanwezig is en desgewenst en voor zover mogelijk zal ingaan op gestelde vragen met betrekking tot de huurwoningen.
Hierna volgt een voorstelronde van de bestuursleden en hun taak in het bestuur.

2: Mededelingen en ingekomen stukken;
Het bestuur wil tot een nauwe samenwerking komen met de huurdersvereniging in ‘s- Gravendeel.

De huurverhoging voor 2007 is door het Kabinet vastgesteld op 1,1 %.

3: Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 maart 2006;
De heer Meijer merkt op dat de streefdatum van 1 juli 2006 voor invoering van de nieuwe huurplannen door de Minister niet correct is.
De notulen worden verder goedgekeurd en ondertekend.

4: Jaarverslag van het secretariaat over 2007;
Daar de secretaris afwezigheid is, wordt jaarverslag door de penningmeester voorgelezen.
Naar aanleiding van dit jaarverslag is er een vraag over het ZAV. (zelf aangebrachte voorzieningen)
De voorzitter geeft uitleg over de voorstellen van de woningstichting. De voorstellen van de huurdersvereniging zijn overgenomen door de woningstichting.
Een vraag over het schoonmaken van dakgoten bij seniorenwoningen wordt door dhr. Meijer van de woningstichting beantwoord.

5: Financieelverslag van de penningmeester over 2006 en begroting 2007;
De heer Bomgaars leest het verslag voor. Hij vermeldt dat de acceptgirokaart voorlopig gehandhaafd blijven ondanks de toenemende kosten die daaraan verbonden zijn. Een van de aanwezigen vraagt of de contributie niet automatisch afgeschreven kan worden. De voorzitter geeft aan dat dit alleen collectief opgezet kan worden, want de leden moeten wel een machtiging afgeven aan de huurdersvereniging.
Ook was er een vraag over kosten voor/van bestuursleden. De voorzitter zegt dat er een presentiebijdrage gegeven wordt voor het bijwonen van vergaderingen en tevens een km- vergoeding voor de verreden km’s.
Het bestuur stelt aan de leden voor om, naar aanleiding van ons 5 jarig bestaan, een donatie te schenken aan de Roparun van € 500,-. De vergadering gaat hiermee akkoord en het bestuur zal dit op gepaste wijze uitvoeren.

6: Verslag kascommissie;
De heer Bomgaars leest het verslag van de kascommissie voor, mw. Pit en dhr. De Bruin gaan akkoord en bedanken de penningmeester voor zijn vele werkzaamheden. Mw. Hommes heeft i.v.m. ziekte van dhr. De Bruin eveneens gecontroleerd.

7: Aftredend en benoeming kascontrolecommissie;
Aftredend kascommissielid is mw. M.M.v.d Harten en toegetreden is dhr. Heijnen (reserve).

8: Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden;
Er zijn geen nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld.
Mw. J.Preesman is tussentijds afgetreden wegens ziekte.
Mw. W.van der Hoek-Hollemans en dhr. J.Berkman zijn aftredend en herkiesbaar.
Beiden zijn herkozen.

9: Vaststellen contributie voor 2007;
Het bestuur stelt aan de vergadering voor om de contributie te handhaven op € 5,-.
De vergadering stemt in met dit voorstel.

10: Schriftelijke vragen;
Vragen met betrekking tot klachten etc. moeten altijd bij de woningstichting ingediend worden. Lopende of oude klachten welke niet afgehandeld zijn, kunnen bij het bestuur van de huurdersvereniging ingeleverd worden, waarna deze met de woningstichting besproken zullen worden.
Wel kunnen vragen ingediend worden met betrekking tot deze vergadering.

11: Pauze;

12: Uitleg tijdelijke huur door dhr. Boeser;
Hoe zijn de procedures bij sloop en/of grote renovatieprojecten in een tijdsbestek van ca. 4 jaar?
In het verleden zijn veel woningen gekraakt die op de nominatie stonden om gesloopt of gerenoveerd te worden. Gevolg hiervan was dat er een leegstandwet door de volksvertegenwoordiging is aangenomen om excessen in de toekomst te voorkomen.
Voor zowel de verhuurder als de huurder zijn er regels waaraan beide partijen zich dienen te houden. De verhuurder dient zich te houden aan deze regels met die uitzondering als de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet. De woningstichting moet met concrete plannen aantonen hoe de tijdsplanning is en gedurende het tijdelijk verhuren moet er summier onderhoud uitgevoerd worden.
Projecten in onze regio zijn de Mollekade in Heinenoord en de Oranjebuurt in Strijen.
Burgemeester en Wethouders van een gemeente kunnen bepalen dat woningen tijdelijk verhuurd mogen worden voor maximaal 5 jaar. Zij bepalen tevens de huur en deze ligt meestal op 50 á 55 % van de maximaal redelijke huur. In kleinere gemeenten is deze regel minder bekend. Als de woningen officieel tijdelijk verhuurd mogen worden, is de woningstichting niet verplicht een verhuisvergoeding te betalen indien de huurder zijn huurhuis verlaat.
De Maashoek heeft in een paar gevallen woningen die gesloopt gaan worden “tijdelijk verhuurd”. Als voor deze verhuringen geen vergunning is aangevraagd bij B&W op grond van de Leegstandswet, zijn het gewone huurcontracten, waarbij De Maashoek aan de huurder een verhuiskostenvergoeding moet geven en de huurder recht heeft op vervangende woonruimte.
De heer Meijer van De Maashoek onderschrijft het betoog van de heer Boeser en stelt dat er goede informatie moet zijn naar de huurder.

13: Beantwoording van de ingeleverde vragen;
1) Wat voor nut zien jullie in de samenwerking met Huurdersvereniging Oud-Beijerland?
Voorzitter antwoordt; Er is regelmatig overleg met H.V. Oud-Beijerlend. Zij zien de woningstichting Union meer als een vijand dan een gelijkwaardige gesprekspartner en zien geen heil in een fusie. De heer Meijer van de Maashoek geeft aan dat er tussen de drie woningstichtingen een samenwerkingsverband is, zeker op personeelsgebied.
2) Het niet nakomen van afspraken?
De Maashoek heeft klachten ontvangen over het onderzoek geluidsoverlast ’s nachts in Strijen. De heer Meijer van de Maashoek verzoekt de indiener dit opnieuw te melden bij de woningstichting.
3) Na 2 ½ jaar nog geen politiekeurmerk ontvangen?
De heer Meijer erkent dat er problemen zijn om het keurmerk te verkrijgen. Hij zegt de indiener toe dit wederom aan te kaarten. Het bestuur zal dit tevens onder de aandacht brengen van de heer Van Tilborg van de gemeente.
4) Waarom worden HAT-V eenheden (éénpersoonshuishoudens) in de woonbonnen verschillend aangeduid. De ene keer jongerenappartement, de andere keer “gewoon” HAT-V eenheid en het gaat om hetzelfde wooncomplex?
De heer Meijer geeft aan dat de gegevens automatisch in de woonbon gezet worden. Door computervervuiling kunnen er onregelmatigheden voorkomen.
5) Wordt er bij toewijzing aan nieuwkomers rekening gehouden met leeftijden ( er is een verschil in leefgewoonten, bv. Geluidsoverlast)?
De heer Meijer zegt dat zij geen grenzen mogen stellen, dat iedereen kan en mag op de woonbon reageren.
6) Hoe om te gaan et klachten over omgewaaide schutting, veel vuil in de tuin, overgroeiende beplanting en parkeeroverlast?
Het bestuur geeft aan om, in samenwerking met de Maashoek, een brief op te stellen naar de bewoner, ondanks dat dit een taak van de verhuurder is.

14: Sluiting;
De voorzitter bedankt dhr. Boeser voor zijn betoog over het tijdelijk huren en de heer Meijer van De Maashoek voor het beantwoorden van de vragen. Hij bedankt tevens de contactpersonen voor het vele werk dat zij voor het bestuur doen. Tevens worden de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en aanwezigheid.

Voorzitter Secretaris
J.M. Verweij P. de Visser

Huurders opgelet!!!!!!

Er is in tussen ontdekt dat bij verschillende huurders een verkeerde puntenwaardering vermeld staat tussen een eindwoning en een hoekwoning :
Het verschil tussen beide woningtypes wordt veroorzaakt door de breedte van de buitenruimte (het deel naast het huis). Deze moet gemiddeld minimaal 2,5 meter zijn om een woning een hoekwoning te mogen noemen. Een hoekwoning levert 15 punten op, een eindwoning 12.
Of dit gevolgen heeft voor de huur, is afhankelijk van de hoogte van de betaalde huurprijs. Als de huurprijs hoger is dan de maximale huur (of dan de streefhuur) dan heeft de huurder inderdaad teveel betaald. Omdat veel corporaties een huurbeleid hanteren waarbij de huurprijs ver onder de maximale huurprijs ligt, is dit meestal niet het geval. Hoger dan de streefhuur zou echter wel kunnen en dat kan een reden zijn voor de verhuurder om de prijs naar beneden bij te stellen.
Als er bij u een fout is tussen hoek en eindwoning wil u dat melden aan de verhuurder ” De Maashoek” of aan de Huurdersvereniging.

Dit is de brief die huis aan huis bezorgd wordt bij Huurders in de Gemeente Strijen die nog geen lid zijn

Geachte huurder,

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn de Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost.
De vereniging is ontstaan op 19 december 2001 uit een fusie van de huurdersverenigingen in de gemeenten Binnenmaas en Strijen. De vereniging telt ± 1120 leden. Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden en ons kantoor is gevestigd aan de Kastanjelaan 2 te Puttershoek.

Wat doet een Huurdersvereniging?
Ieder jaar heeft de vereniging een aantal gesprekken met verhuurder ”De Maashoek”, waaronder de jaarlijkse huurverhoging. De laatste jaren betekende dit voor de huurders in het gebied van de huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost een verhoging van ongeveer het inflatiecijfer. De verhoging viel daarmee lager uit dan het landelijke gemiddelde.
Een afvaardiging van het bestuur heeft ook regelmatig overleg met de opzichters van ”De Maashoek”. Tijdens deze gesprekken wordt over allerlei onderwerpen gesproken zoals onderhoud en renovatie van woningen en klachten van leden, die bij de huurdersvereniging zijn binnengekomen.

Hoe informeert de Huurdersvereniging haar leden?
”Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden en als er aanleiding voor is e.v.t .een extra alg. ledenvergadering “.
De huurdersvereniging voorziet haar leden op diverse manieren van informatie. Het verspreiden van de Huurwijzer van de Woonbond, een overkoepelend orgaan waar de
huurdersvereniging ook lid van is, is daar één van. De Huurwijzer verschijnt meestal één keer per jaar bij de jaarlijkse huurverhoging. Het blad biedt verschillende nuttige tips voor de huurders.
Als vereniging geven wij het blad Ledennieuws uit. In deze uitgave informeren wij de huurders over belangrijke, actuele zaken en over de gesprekken die wij hebben met de directie, opzichters en Commissarissen van “De Maashoek”.
Het ledennieuws verschijnt 3 á 4 maal per jaar. U kunt ook voor informatie onze website bezoeken www. huurdersvereniging.hoekschewaard.nl
Wij kunnen voor U een proefberekening maken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Deze vraag kunt u stellen per e-mail huurdersvereniging@hoekschewaard.nl of per brief naar
Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Antwoordnummer 2208
3297 ZZ Strijen

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost geeft voorlichting en adviezen, staat leden bij tijdens geschillen met de verhuurder, overlegt regelmatig met De Maashoek en behartigt uw belangen als lid. Een breed pakket, waar de lidmaatschapskosten schril tegen afsteken. Voor slechts vijf euro per jaar bent u lid van onze vereniging en bent u verzekerd van steun en informatie op alle (huur)fronten.
Bent u overtuigd? Graag begroeten wij u als lid. U kunt zich aanmelden door de antwoordkaart in te vullen en gratis op te sturen naar het adres wat al vermeld is.

Wordt nu lid en u gaat in 2009 voor de eerste maal u contributie betalen !!!!!!!!!!!

20-12-2007 Bron Woonbond
Vergoeding bij renovatie niet meer dan redelijk
De Woonbond vindt dat er algemene richtlijnen moeten komen voor vergoedingen bij renovatie van woningen in bewoonde staat. Momenteel verschillen die vergoedingen sterk wat betreft de hoogte ervan en de situaties waarin ze worden uitgekeerd. Om die richtlijnen te ontwikkelen wordt contact gezocht met Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, en met de organisaties van commerciële verhuurders (Vastgoed Belang, IVBN). Dit staat in het laatste nummer van Huurwijzer (20 december) dat nu ook digitaal wordt uitgebracht als Huurwijzer online. (december 2007).
Gelukkig zijn veel corporaties en een enkele commerciële verhuurder bereid te overleggen over de hoogte van de vergoeding bij groot-onderhoud en/of renovatie ‘in bewoonde staat’. Maar de vergoedingen voor herinrichting die worden afgesproken, blijken in de praktijk behoorlijk te verschillen. Er zijn globaal vier soorten vergoedingen. Vergoedingen gebaseerd op een vast bedrag per woning; op een bedrag per onderdeel van het project; een vergoeding per dag of week dat er sprake is van ongemak door werkzaamheden, en ten slotte; een vergoeding op basis van de vervangingswaarde van de vloerbedekking, gordijnen enzovoort.
Als er sprake is van een gedwongen verhuizing door sloop of renovatie, moet een corporatie volgens de bestaande regelgeving minimaal 5.055 euro uitkeren. Het criterium daarbij is de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Als een huurder een renovatie niet aan kan op grond van medische of sociale redenen en daarom tijdelijk naar een andere woning moet, kan hij die vergoeding helaas niet opeisen. Wel zijn er corporaties die ook in die situatie de huurder tegemoet komen, bijvoorbeeld door tijdelijk woonruimte ter beschikking te stellen. De rechten van huurders bij gedwongen verhuizing zijn hoe dan ook duidelijk. Het probleem is dat die duidelijkheid ontbreekt bij renovatie van woningen in bewoonde staat.
Huurders in de commerciële huursector kunnen bij gedwongen verhuizing ook aanspraak maken op een vergoeding, maar voor hen is er niet wettelijk een minimumbedrag vastgelegd. De verklaring daarvoor is dat de vergoeding in oorsprong bedoeld is om huurders die vanwege sloop van hun woning moeten verhuizen een redelijke verhuiskostenvergoeding te garanderen. En sloop- en nieuwbouwplannen komen bijna alleen voor in de beleidsvisies van corporaties. Voor commerciële verhuurders, van grote pensioenfondsen en verzekeraars tot de particuliere eigenaar van één of enkele huurwoningen, is sloop meestal synoniem voor kapitaalvernietiging.

Meer zeggenschap voor huurdersorganisaties
Site Woonbond

De Tweede Kamer stemde vandaag over de Overlegwet. De Overlegwet wordt verbeterd zodat de zeggenschap van huurdersorganisaties groter wordt. Minister Vogelaar (WWI) bleek na aandringen van de Tweede Kamer bereid om een stap verder te gaan dan de voorliggende tekst van de nieuwe versie van de Overlegwet. Daardoor wordt de inzet van de Woonbond op bijna alle onderdelen beloond, al vindt de bond het zeer betreurenswaardig dat de Tweede Kamer het amendement met een nipte meerderheid verwierp om huurdersorganisatie bij wijkvernieuwing het recht te geven op een sociaal statuut. ‘Wij blijven daarvoor vechten’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.
Het mooie van het amendement over het sociaal statuut was ook nog eens dat het beoogde huurdersorganisaties instemmingsrecht te geven. Zij zouden zich akkoord hebben moeten verklaren met plannen van verhuurders over herhuisvesting, huurgewenning, het recht op deskundige ondersteuning, de hoogte van onkostenvergoeding, enzovoort. Ondanks deze tegenvaller komt er echter wel een duidelijk betere Overlegwet. Huurdersorganisaties krijgen bijvoorbeeld instemmingsrecht als het om servicekosten gaat. Een heel belangrijke verbetering is ook dat huurders voortaan betrokken moeten worden bij het maken van prestatieafspraken tussen verhuurders en gemeenten. Op dit moment gebeurt dat slechts in 16% van de gevallen. De nieuwe wet geeft huurders op dit punt een gekwalificeerd adviesrecht, wat betekent dat de verhuurder er alleen gemotiveerd van mag afwijken.

Meer onderwerpen voor overleg
Het rijtje onderwerpen waarover verhuurders volgens de nieuwe Overlegwet met hun huurdersorganisatie moeten overleggen wordt beduidend langer. Behalve dat het maken van prestatieafspraken door de verhuurder met de gemeenten wordt toegevoegd, gaat het om de leefbaarheid in de buurten en wijken, de huisvesting van ouderen en gehandicapten, renovatie, verkoop van woongelegenheden, fusies van de verhuurder en overeenkomsten over servicekosten en de beheerovereenkomsten. En alle kosten die huurdersorganisaties maken voor het overleg (voor advisering en het betrekken van de achterban) met de verhuurder moeten voortaan door de verhuurder worden vergoed, ook de kosten voor scholingsactiviteiten.

Alle huurders dezelfde rechten
Eindelijk krijgen huurders in de commerciële huursector dezelfde rechten als huurders van woningcorporaties. De speciale eis dat zij moesten aantonen dat 50 procent van de huurders bij de huurdersorganisatie aangesloten was, vervalt daardoor. Verder is het vooral voor huurders van commerciële verhuurders belangrijk dat de verhuurder op verzoek van tenminste drie huurders of de huurdersorganisaties een lijst van adressen van zijn woongelegenheden moet verstrekken.

Grens omlaag naar 25 woningen
De verbeterde Overlegwet gaat gelden voor elke verhuurders met 25 of meer woningen. Voor de huidige Overlegwet ligt die grens op 100 woningen. Geschillen die voortvloeien uit de wet kunnen in de toekomst worden voorgelegd aan een nog op te richten landelijke geschillencommissie en vervolgens aan de rechter. Als de verhuurder afwijkt van een advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie, én de verhuurder die afwijking niet heeft onderbouwd, of onder afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot die afwijking had kunnen komen, kan de rechter beslissen dat het door de verhuurder voorgenomen beleid niet tot uitvoering mag worden gebracht.

08-02-2008 Woonbond
Verhuiskostenvergoeding stijgt tot € 5.135,88
De minimale verhuiskostenvergoeding voor huurders die vanwege sloop of ingrijpende renovatie van hun woning worden gedwongen te verhuizen, stijgt per 1 maart van € 5055 tot € 5135,88. Dat heeft het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) vandaag bekendgemaakt.
De aanpassing van het bedrag is – net als de huurverhoging – gebaseerd op het inflatiepercentage over 2007, dat is uitgekomen op 1,6%. Het minimumbedrag geldt voor huurders van zelfstandige woonruimte van woningcorporaties. De verhuiskostenregeling is te vinden in artikel 11 g van het Besluit beheer sociale huursector (BBSH). Daarin staat onder meer dat de minister de minimale vergoeding elk jaar kán aanpassen met het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. Verplicht is het dus niet, maar WWI-minister Vogelaar maakt er tot tevredenheid van de Woonbond wél gebruik van.

Huurverhoging in 2008 maximaal 1,6%
De inflatie is in 2007 uitgekomen op 1,6%. Dat percentage heeft het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) onlangs als officieel inflatiecijfer over 2007 vastgesteld. Omdat de huurverhoging ook dit jaar (op basis van het regeerakkoord) is gekoppeld aan de inflatie uit het voorgaande jaar, betekent dit dat de maximale huurverhoging per woning in het tijd vak van 1 juli 2008 tot 1 juli 2009 maximaal 1,6% mag zijn. Dit percentage geld uiteraard alleen voor woningen met een niet-geliberaliseerde huurprijs. Ook de alleen voor woningcorporaties geldende huursomstijging – het percentage waarmee de totale huuropbrengst van een corporatie maximaal mag stijgen – mag per 1 juli niet meer zijn dan 1,6%

Financiering wijkaanpak voor 2008 eindelijk rond

De Woonbond is blij dat minister Vogelaar (WWI) de knoop heeft doorgehakt over de financiering van de wijkaanpak. De discussie hierover en over de instelling van een Investeringsfonds tussen het rijk en de woningcorporaties duurde lang en veroorzaakte veel onzekerheid. De wijkaanpak kan nu eindelijk van start, aldus de Woonbond.
Vogelaar heeft besloten om voor 2008 de ‘solidariteitsbijdrage’ van de andere corporaties voor de corporaties in de veertig wijken te regelen via het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Door deze heffing ontstaat ruimte om 75 miljoen euro als projectsteun te investeren in deze veertig wijken.
De Woonbond pleit er al geruime tijd voor de ‘solidariteitsbijdrage’ van de corporaties te regelen via het CFV. Directeur Ronald Paping: ‘Op deze manier blijft het geld in de corporatiesector en komt het terecht waar het het meest nodig is.’ De bond had liever een oplossing gezien voor de totale looptijd van de wijkaanpak (10 jaar), maar is tevreden dat er een eind komt aan het gehakketak en dat er uiteindelijk voor een goede oplossing is gekozen. De aandacht kan zich nu weer richten op belangrijke uitdagingen in de sociale huursector, zoals energiebesparing, nieuwbouw en wijkaanpak. Wel is belangrijk dat er op zeer korte termijn wijkactieplannen komen die in overleg met de bewoners worden opgesteld en dat er charters tussen het rijk en de gemeenten worden afgesloten.

Wist u dat
In deze tijd van energiebesparing zijn er heel wat kleine dingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een redelijke besparing. Vele malen gebeurt het dat in de avonduren folders in de brievenbussen worden gestopt waarbij de brievenbussen soms de hele nacht half open blijven staan wat een koudegolf kan veroorzaken. De bezorgers kijken soms niet zo nauw en stoppen hun krantjes e.d. half hangend uit de brievenbus. Ook is dit een punt van onveiligheid als deze post mogelijk soms dagen uit de bussen blijven hangen bijvoorbeeld door een paar dagen van afwezigheid van de bewoners en geven tevens ongewenste lieden de gelegenheid. Daarom is het wenselijk als buren of vrienden dit even verder de bus in stoppen. Het is maar een kleine dienstverlening. Ook hebben wij een bruikbare tip ontvangen met betrekking om het onkruid te verwijderen tussen tegels en sierbestrating. Nu de lente in aantocht is komt het onkruid zo zachtjes aan weer te voorschijn. Een goedkope oplossing is wat schoonmaakazijn tussen de voegen van de bestrating te spuiten en een paar dagen daarna met een harde bezem het dode onkruid te verwijderen.

Klachten melden bij De Maashoek:

Spoedklachten kunt u telefonisch melden bij het Servicebureau telefoonnummer 078-6353301. U kunt dagelijks tussen 08.00 en 10.00 uur het servicebureau bellen, u krijgt dan een van onze medewerkers te spreken. Buiten deze tijden kunt u uw bericht inspreken op de voice-mail die regelmatig wordt uitgeluisterd en waarop actie wordt ondernomen.
.
Groenonderhoud De Maashoek veranderd

20-2-2008 Toen het gemeentelijk woningbedrijf in 2000 aan woningstichting De Maashoek werd overgedaan, is afgesproken dat de gemeente Strijen het riool- en groenonderhoud, behorende bij de overgedragen wooncomplexen, nog enige tijd voor haar rekening zou nemen.
Aan dit onderhoudscontract is recentelijk een einde gekomen. Woningstichting De Maashoek is momenteel middels een offerteronde op zoek naar een bedrijf dat voortaan het groenonderhoud gaat verzorgen. Voor eventuele vragen betreffende het groenonderhoud kan contact worden opgenomen met De Maashoek, 078-6353300, info@demaashoek.nl.

Het Bestuur