Ledennieuws november 2011

Jaargang 5 Nr. 2

Het Platform van de huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard.
Ongeveer 2 jaar geleden hebben de huurdersverenigingen in de Hoeksche Waard besloten om een platform (waarin alle huurdersverenigingen zijn vertegenwoordigd) op te richten om nog beter voor de belangen van de huurders op te kunnen komen.
Zoals gezegd zijn alle huurdersverenigingen in dit platform vertegenwoordigd en dat we op beleidsniveau mee kunnen praten met HW-Wonen. Dit betekent dat wij als huurders wel degelijk inspraak hebben bij alle plannen van HW-Wonen, bijvoorbeeld alle nieuwbouw plannen, de begroting, hoe er met klachten van huurders wordt omgegaan en heel veel andere beleidszaken. Ook heeft het platform met enige regelmaat overleg met de raad van commissarissen en iedere maand een overleg met de directeur/bestuurder of zijn vervanger.
Natuurlijk moeten er wel eens harde noten worden gekraakt, maar in het algemeen is er een goed overleg met respect voor de huurders van HW-Wonen.
Voor alle duidelijkheid; klachten van individuele huurders worden in principe behandeld en opgelost door de huurdersvereniging waar u lid van bent. Mocht uw huurdersvereniging er met HW-Wonen niet uitkomen, dan gaan de klachten mee naar het platform om in het overleg met de directie alsnog te proberen of het opgelost kan
worden en meestal lukt dit dan wel.
Het platform hoopt in het begin van 2012 rechtspositionele partner van HW-Wonen te worden, want dan verwacht het platform een vereniging te zijn, dus ook met statuten.
Een en ander is/wordt natuurlijk notarieel vastgelegd en zo hopen we nog beter voor de belangen van onze huurders op te komen.
Ik hoop dat bovenstaande u enige duidelijkheid heeft gebracht. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u natuurlijk contact met uw bestuur (de namen staan achter in dit boekje) opnemen en zullen wij proberen om al uw vragen te beantwoorden.
Verder wens ik u heel fijne feestdagen toe en ook in het 2012 komen wij natuurlijk voor uw belangen op.
Jan Bruin (vice-voorzitter)

 

Vragen van huurders aan de Woonbond
1) Door de invoering van mijn energielabel in de puntentelling, betaal ik teveel huur. Heb ik nu recht op huurbevriezing?
2) Moet de huur worden bevroren als de nieuwe puntentelling, met het energielabel, resulteert in een huur die hoger is dan de wettelijk maximaal toegestane huur?
3) In de brief over de huurverhoging per 1 juli stond dat mijn woning energielabel E heeft en dat de puntenwaardering daardoor is veranderd van 130 naar 125. Mijn huur was vóór de huurverhoging al hoger dan wat nu maximaal mag bij 125 punten. Toch zegt de verhuurder dat ik de huurverhoging gewoon moet betalen, omdat de huurbevriezing, waar ik
volgens mij recht op heb, pas in 2014 ingaat. Klopt dat?
Antwoorden
Nee. U heeft wel degelijk nu al recht op huurbevriezing. Dit betekent dat uw oude huur, die door het nieuwe puntentotaal nu hoger is dan de huur die wettelijk maximaal is toegestaan bij 125 punten, per 1 juli hetzelfde moet blijven.
U heeft daarom terecht vóór 1 juli bezwaar gemaakt tegen de aangezegde huurverhoging van 1,3%. Als de verhuurder het niet met uw bezwaarschrift eens is, moet hij dit op tijd, uiterlijk zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging, hebben ingediend bij de huurcommissie, anders gaat de huurverhoging niet door.
Het misverstand over 2014 heeft te maken met het onderscheid tussen huurbevriezing en huurverlaging. Pas vanaf 2014 is het mogelijk om ook huurverlaging af te dwingen als de huur die wordt betaald hoger is dan op grond van de nieuwe puntentelling – met het energielabel daarin – wettelijk is toegestaan. Zoals in uw geval dus. Tot die tijd is huurbevriezing voor u het ‘hoogst haalbare’.
Overigens kunnen huurders van wie het huurcontract op of na 1 juli 2011 is ingegaan wel direct voor huurverlaging in aanmerking komen als de huur, vanwege het energielabel in de puntentelling, hoger is of wordt dan de wettelijk maximaal toegestane huur. Aangezien uw huurcontract veel eerder is ingegaan, geldt voor u de beperking dat alleen  huurbevriezing mogelijk is.

Breed protest tegen bezuinigingen op huurtoeslag:
Een breed front van maatschappelijke organisaties vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet bezuinigt op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar 100 miljoen euro korten op de huurtoeslag, maar het bedrag loopt op tot 157 miljoen euro in 2015. Het is de zoveelste aanslag op de koopkracht van huurtoeslagontvangers, een groep die de allerlaagste inkomens heeft.
De aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag leidt er toe dat huurtoeslagontvangers er volgend jaar 111 euro op achteruitgaan en in 2013 zelfs bijna 160 euro (een koopkrachtverlies van 1% tot 1,5%). Naast alle andere aantastingen van de koopkracht leidt dit tot armoede en betalingsproblemen.

Het belastbaar inkomen is laag
Het gemiddeld belastbaar inkomen van huurtoeslagontvangers bedraagt slechts 18.431 euro per jaar. Het netto besteedbaar inkomen ligt vanzelfsprekend fors lager. De
laagste 20% van het inkomensgebouw betaalt nu al gemiddeld bijna de helft van het besteedbaar inkomen aan woonlasten. En vrijwel alle huishoudens met huurtoeslag vallen binnen deze categorie lage inkomens. 73 Procent van hen moet rondkomen van een minimuminkomen.

Geen goedkopere huurwoningen beschikbaar
Volgens het kabinet moeten huurtoeslagontvangers die financieel niet meer rond komen allereerst op zoek naar een goedkopere woning. Zij stelt dat de bezuinigingen leiden ‘tot een grotere prikkel voor huishoudens met lage inkomens om een goedkopere woning te zoeken’. Maar er zijn in Nederland nauwelijks woningen met een huur van minder dan 361,66 euro beschikbaar. Huurders die verhuizen zullen vrijwel altijd te maken krijgen met een hoger huurniveau. Daarbij komen dan ook nog de kosten van verhuizing en herinrichting van de woning. Verhuizen naar een goedkopere woning is voor huishoudens met huurtoeslag in de praktijk geen optie.
Effecten van de bezuiniging in 2012
Als gevolg van de voor 2012 aangekondigde bezuiniging worden meer dan een miljoen huishoudens met huurtoeslag geconfronteerd met een nadelig inkomenseffect van gemiddeld 9,25 euro per maand. Zij moeten daardoor 111 euro per jaar meer huur betalen. Daarbovenop stijgt per 2013 ook nog eens de kortingen die eerdere kabinetten reeds doorvoerden met 3,93 euro per maand.

LET OP !!! Van het bestuur:
Het bestuur heeft besloten in de bestuursvergadering van 11 oktober 2011, dat de leden die na 1 oktober 2012 nog hun contributie moeten betalen het bedrag met € 2,00 verhoogd wordt naar € 7,00 i.v.m. de administratiekosten.
Als er leden zijn die een machtiging willen afgeven voor automatisch betalen van de contributie kunnen contact opnemen met de Penningmeester 078-6733525.

“Huurbeleid leidt tot ongelukken”
De bonden roepen politieke partijen op om de geplande bezuinigingen niet alleen over de rug van huurders door te zetten.
De Nederlandse Woonbond, FNV en FNV Bouw trekken samen op om duidelijk te maken dat het huidige kabinetsbeleid voor huurders “tot ongelukken leidt”, volgens een woordvoerder van de Woonbond.
Dit beleid leidt tot een forse aantasting van de koopkracht van onder meer lagere inkomens, waaronder relatief veel huurders. Denk aan de verhoging van de zorgpremies, de afbouw van de zorgtoeslag, bezuinigingen op de minimumuitkeringen en de kinderopvang. De bonden pleiten ervoor dat de huurtoeslag niet verder wordt gekort. Verder moet het
kabinet afzien van het verhogen van de maximale huur en de sociale huursector moet bereikbaar blijven voor de lagere middeninkomens.
Bron: Woonbond.

“Veel sociale huurwoningen geliberaliseerd”
Tienduizenden sociale huurwoningen komen door maatregelen van minister Donner in de geliberaliseerde huursector .
Eigenaren kunnen daar dan voor vragen wat ze willen. Dat is één van de argumenten die de Woonbond én de huurdersvereniging Amsterdam aandragen tijdens een kort geding dat ze hebben aangespannen tegen de staat.
Donner heeft besloten dat verhuurders in tien regio’s (met daarin 140 gemeenten) met een schaarse woningmarkt, 15 of 25 punten extra mogen optellen in het zogeheten
woningwaarderingsstelsel.
Maximaal
Dit systeem bepaalt hoeveel een verhuurder maximaal voor een woning mag vragen. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur.
Door de maatregel kunnen de huurprijzen van sociale huurwoningen in deze gebieden tot 123 euro stijgen! Dit geldt overigens niet voor zittende, maar alleen voor nieuwe
huurders.
Beginhuur
In veel gevallen is echter nog iets anders aan de hand. Woningen vanaf een bepaalde beginhuur vallen namelijk in de geliberaliseerde huurmarkt.
Daar geldt geen maximumprijs voor. Door de bijtelling van extra punten kunnen volgens de Woonbond dus tienduizenden sociale huurwoningen geliberaliseerd worden verhuurd.

De huurdersorganisaties hebben nog een aantal bezwaren tegen het besluit van Donner. Zo zou de doorstroming op de woningmarkt afnemen.

Marktwerking
De huurverhoging is onderdeel van maatregelen uit het regeerakkoord om de huurmarkt beter te laten werken. Het kabinet wil daar meer marktwerking in.
Door de bijtelling van punten moeten de verhuurders in gebieden met een gespannen woningmarkt meer mogelijkheden krijgen om te invessteren en moet er dus ook een groter woningaanbod komen. Volgens het ministerie hebben corporaties bovendien aangegeven verantwoord gebruik te maken van de mogelijkheid om de huren te verhogen.
Bron: Woonbond.

“Betaalbaar huuraanbod neemt toe”
“Er is een grote groep mensen die wel wil verhuizen naar een duurdere huurwoning, maar dit niet kan vanwege ontbrekend woningaanbod. Onderzoek van woningcorporatie Ymere onder 4500 woningzoekenden heeft dit in 2008 al uitgewezen. In Nederland wonen momenteel één miljoen mensen in een sociale huurwoning die hier al lang niet meer voor in aanmerking komen omdat ze te veel zijn gaan verdienen, de zogenaamde scheefwoners. Deze groep stroomt niet door”. Gebieden in Nederland waar huurwoningen schaars zijn (o.a. Amsterdam, Utrecht en Den Bosch), krijgen extra huurpunten. Op deze wijze wil het kabinet de doorstroming bevorderen, zodat het aantrekkelijker wordt om in de overige gebieden te gaan wonen.
Het huurwoningenplatform Pararius.nl is blij met de nieuwe maatregel en verwacht een toename van het huuraanbod in tien gebieden.
Het verschil tussen huur en koop is daar enorm groot. Mensen stromen niet door, ze wilden vaak wel verhuizen naar een duurdere woning, maar er werd gewoon niets aangeboden.
Toch staat nier iedereen te springen om het plan meer huurpunten toe te kennen.
De Woonbond vreest precies het tegenovergestelde en er een steeds groter gat zal ontstaan tussen bestaande en nieuwe huurprijzen.
Particuliere verhuurders kunnen nu veel sneller en eenvoudiger kostendekkend verhuren waardoor er meer kleine, kwalitatieve woningen onder de duizend euro zullen worden verhuurd. Daarnaast komen er meer sociale huurwoningen in de vrije sector. Deze woningen zijn veelal kleiner en van mindere kwaliteit dan de woningen die nu in de vrije sector worden verhuurd. Er komt dus meer concurrentie en variatie.
Zij verwachten dat er nu meer woningen met een huur van 650 tot 1000 euro bij gaan komen.
Voorheen waren er nauwelijks betaalbare huurwoningen voor starters. De vrije sector prijzen begonnen bij 1000 euro en hoger.
Bron: Metro

Aan de leden van de huurdersvereniging.
Naast de reguliere taken van het bestuur zijn er nog andere taken welke van groot belang zijn om invulling aan te geven. Er zijn binnen onze vereniging 13 correspondenten werkzaam om het bestuur te ondersteunen in:
het rondbrengen van het ledennieuws ( 2x per jaar);
het rondbrengen van de acceptgirokaarten voor het lidmaatschap;
2x per jaar een gezamenlijke vergadering bijwonen.
Ook kunnen de correspondenten de leden doorverwijzen naar één van de leden van het bestuur, kortom de correspondenten zijn de ogen en de oren van het bestuur!
Het bestuur van de huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost streeft er naar om in elke dorpskern tenminste 2 correspondenten te hebben en helaas is dit niet het geval.
Het bestuur heeft in de woonkernen Westmaas, Mijnsheerenland, Maasdam en ’s-Gravendeel maar één correspondent en doe hierbij een beroep op u om uit elke genoemde dorpskern er nog één correspondent bij te krijgen. Zo helpt u uw mede correspondent in uw woonkern en het bestuur.
Wij hopen op uw medewerking.
Het bestuur.

Voorzitter: Dhr. C.A. Boeser
Zandgors 20 3271 XH Mijnsheerenland
Tel: 0186-844681

Penningmeester: Dhr. C.J. Bomgaars
Dam 222 3291 EB Strijen
Tel: 078-6733525

2e Voorzitter: Dhr. J. Bruin
Klaprooslaan 13 3295 SN ‘s-Gravendeel
Tel:078-6732501

Secretaris: Dhr. D. Groeneweg
Kooimansland 9 3274 CJ Heinenoord
Tel: 0186-601832

2e Peningmeester: Dhr. J.A. Berkman
Griendstraat 16 3293 AA Mookhoek
Tel: 078-6733629

Algemeen Adjunct: Mw. L. de Jong
Hekelstraat 17 3295 TD ‘s-Gravendeel
Tel: 078-6731998

Bestuurslid: Dhr. N. van Hossen
Arie van Drielstraat 11 3297 EC Puttershoek
Tel: 078-6761561

Bestuurslid: Mw. W.v.d. Hoek – Hollemans
A.van Vugtstraat 10 3292 AA Strijensas

Bestuurslid en Contactpersoon:
Dhr. A.B. Versteeg
Stienemonde 111 3291 HL Strijen
Tel: 078-6744793

Contactpersonen:
Dhr. C.H. Hummel
Kalesland 5 3274 CH Heinenoord
Tel: 0186-602691

Dhr. A. Kruithof
W. de Zwijgerstraat 12 3274 AL Heinenoord
Tel: 0186-601672

Mw. A. Hommes
Schouteneinde 16 3297 AT Puttershoek
Tel: 078-6763105

Mw. M.A. Kleinjan – Zilverschoon
Polaris 12 3297 VG Puttershoek
Tel: 078-6763570

Mw. Mary Pit
Penningkruid 33 3297 TZ Puttershoek
Tel: 078-6742833

Dhr. A.W. Kool
De Heul 95 3299 WC Maasdam
Tel: 078-6765340

Dhr: J. van Ommen
Binnensingel 66 3291 TC Strijen
Tel: 078-6747887

Dhr. A. Vollaard
Apollostraat 101 3291 TN Strijen
Tel: 078-6743902

Dhr. P. Verrijp
Plevierstraat 14 3291 XP Strijen

Mw. M. van Es
Hekelstraat 19 3295 TD ‘s-Gravendeel
Tel: 078-6733481

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek
Gevestigd gemeente Binnenmaas
Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Kastanjelaan 2
3297 BB Puttershoek Tel: 078-6762991
Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Antwoordnummer 2208 3297 ZZ Strijen
e-mailadres:
huurdersvereniging@hoekschewaard.nl
Website: http://www.huurdersvereniging.hoekschewaard.nl