Ledennieuws maart 2012

Jaargang 6 nr. 1

Extra ledenvergadering

Dinsdagavond, 6 maart 2012, is de extra ledenvergadering gehouden in verband met het verkrijgen van een officiële status van het platform.
Door het bestuur is, naast de bij de uitnodiging mee gezonden toelichting, nog aanvul-lende informatie verstrekt. Inmiddels was ook bekend dat bij de overige 3 huurdersverenigingen in de Hoekse Waard, te weten; Oud-Beijerland, Korendijk en Cromstrijen, de leden ingestemd hebben met het verkrijgen van de officiële status voor het platform. In de vergadering is één vraag gesteld en deze had betrekking op “wordt het een vereniging of stichting”? Het bestuur heeft daarop geantwoord dat dit momenteel door de Notaris uitgezocht wordt, omdat dit te maken heeft met de afspraken tussen de huurdersverenigingen dat van iedere vereniging tenminste 2 leden zitting hebben in het platform. De leden hebben daarna unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om het platform een rechtspositionele partner te worden in de onderhandelingen met HW Wonen en zodanig de besturen te vertegenwoordigen én te ondersteunen.

Van het bestuur en de contactpersonen van de huurdersvereniging.
De huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost heeft op dit moment 1400 leden.
Uw bestuur is natuurlijk ontzettend blij met zo’n groot ledenbestand, maar dat vraagt ook een goede en degelijke organisatie. Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar voor het vele werk dat ‘onze’ contactpersonen voor het bestuur, maar ook voor u, de leden, doen.
De contactpersonen wonen 2 maal per jaar een bestuursvergadering bij en verzorgen 2 maal per jaar het ledennieuws. Zij worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op huurders gebied door toezending van de notulen van elke vergadering.
Daarnaast zijn de contactpersonen de ogen en oren van het bestuur omdat zij ook regelmatig aangesproken worden door leden die een probleem hebben in de woning of met de verhuurder. In vrijwel elke kern is wel een bestuurslid of contactpersoon woonachtig, behalve in Westmaas. Het bestuur streeft er naar om in elke kern tenminste twee contactpersonen te hebben en doen daarom een beroep op u zich aan te melden voor contactpersoon. De huidige verdeling is als volgt:
3 contactpersonen in Heinenoord; 3 contactpersonen in Puttershoek; 3 contactpersonen in Strijen; één contactpersoon in Maasdam; één contactpersoon in Mijnsheerenland en één contactpersoon in ’s-Gravendeel.

Verhuizen
Het is voor het bestuur van groot belang om het adressenbestand zo up to date te houden. Als u eventueel gaat verhuizen, willen wij graag een adreswijziging van u ontvangen.
Dit geldt voor zowel de verhuizing binnen de kernen waarin wij als huurdersvereniging werkzaam zijn, als een verhuizing hierbuiten. Ook als u ten gevolge van de verhuizing uw lidmaatschap wenst op te zeggen, kan dit via het onderstaande adres.
Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost, Antwoordnummer 2208, 3297 ZZ Strijen. Wij danken u voor uw medewerking.

Buurtschappen uit de gratie.
HW Wonen trekt zich terug uit de kleine kernen. Hoeksche Waard:
Wie een woning in de Hoeksche Waard wil huren kan voortaan niet meer terecht in een buurtschap. HW Wonen heeft besloten huurhuizen die in de kleine kernen vrijkomen te verkopen en ook geen nieuwe meer te bouwen.
HW Wonen wil zo min mogelijk meer investeren in buurtschappen als bijvoorbeeld Mookhoek, Schenkeldijk, Strijensas, Schuring en Cillaarshoek, waar het per kern 20 tot
50 woningen heeft. De corporatie zal er ook geen nieuwe huizen bouwen. ” Er is al een jaar of tien niet of nauwelijks vraag naar huurwoningen in de buurtschappen, ook niet vanuit de gemeenschappen zelf” zegt beleidsadviseur Joop Hilberding van HW Wonen.
” Veel gegadigden vallen af als ze daar een woning krijgen aangeboden. Om je daar te vestigen, moet je echt een liefhebber zijn van kleine kernen.”
Leegstand is er op dit moment niet. We krijgen klanten die een woning daar wel ac-cepteren, maar vaak verhuizen ze na een paar jaar weer. Het gaat dan om starters, die nadat ze naar het buurtschap zijn verhuisd, zich meteen weer inschrijven voor een andere huurwoning. HW Wonen kreeg tijdens een presentatie voor de Strijense politiek niet de handen op elkaar voor het besluit. Strijens Belang vindt het een minachting voor de bewoners van kleine buurtschappen dat HW Wonen huurwoningen gaat afstoten en er geen nieuwe meer wil terugbouwen.
Ook wethouder Wilco van Tilborg is kritisch . Er wordt een segment uit de woningmarkt gehaald. Dat is niet goed voor de leefbaarheid in de kleine kernen, aldus de wethouder.

Geld:
De kritiek uit Strijen heeft HW Wonen niet op andere gedachten gebracht. Geld speelt namelijk ook een rol in de afweging. Hilberding: Onze financiële positie is goed, maar we moeten wel nadrukkelijk op de centen passen. We moeten meer aan het Rijk gaan betalen en kunnen de huur maar beperkt verhogen. Daarom moeten we kritischer dan voorheen kijken waar we willen investeren.
Sinds de woningcorporatie de definitieve beslissing heeft genomen, is er nog geen huurhuis vrijgekomen. Dat gaat ook niet zo snel, omdat bewoners vaak gehecht zijn aan de buurtschappen zegt Hilberding. Gemiddeld gaat het om twee woningen per buurschap per jaar. Het kan nog wel 25 jaar duren voordat onze laatste woning in de buurtschappen zijn verkocht. We moeten afwachten hoe de verkoop van die woningen loopt. Wel is het zo dat mensen bij het kopen van een huis een andere afweging maken dan bij huur.

Onderhouden:
Hilberding verzekert dat de huurwoningen in de buurtschappen in elk geval niet zullen worden verwaarloosd. Wij blijven de woningen onderhouden. We zullen de inwoners van de buurtschappen tijdens bijeenkomsten ook over dit nieuwe beleid informeren.
Bron: AD Hoeksche Waard.

Gemeenten en corporaties pakken probleem inkomensgrens sociale huur aan:

Volgens Arcadis richten gemeenten zich nauwelijks op het huisvesten van middeninkomens boven de s 33.614. Er zouden ook nog nauwelijks prestatieafspraken met corporaties zijn gemaakt. Aldus bericht vandaag de website van Binnenlands Bestuur. Een korte rondgang van de VNG leert echter dat gemeenten wel degelijk actief reageren op de staatssteunregeling woningcorporaties.
Effecten staatssteunregeling De staatssteunregeling maakt het corporaties vrijwel niet meer mogelijk om huishoudens met een inkomen hoger dan € 33.614 te huisvesten. Dit heeft vergaande consequenties voor het huisvesten van middeninkomens (voor wie koopwoningen ook niet in het bereik liggen.)
Daarom overleggen gemeenten en corporaties. Soms besluiten zij zelfs om zich niet te houden aan de inkomensgrens die de minister heeft gesteld. In andere gevallen noopt het probleem tot het herijken van de onderlinge prestatieafspraken
Gemeenten bezorgd

De VNG heeft vele brieven, afschriften van moties en telefoontjes van gemeenten ontvangen waaruit hun grote zorg blijkt over de ongewenste effecten van de staatsteunregeling. Eerder hebben wij onze bezwaren tegen de EU-maatregel kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer (samen met Aedes en de Woonbond). Dat blijven we ook doen. Vanuit Europa zijn duidelijke signalen dat de EU-beschikking die ten grondslag ligt aan de regeling zou kunnen worden herzien. Dat biedt een opening om bij de Tweede Kamer te pleiten voor een andere inkomensgrens.
Positie Tweede Kamer

Het lijkt erop dat de Kamer langzamerhand doordrongen raakt van de problematiek en aanstuurt op het tenietdoen van het ongewenste effect van de regeling. Donderdag 26 januari is een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer gepland over het probleem.

Huurverhoging per 1 juli 2012
De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent. Dat staat in de nieuwe circulaire van BZK-minister Spies aan onder meer gemeenten en verhuurders. De maximale huurverhoging van de kale huurprijs met 2,3 procent volgt zoals afgesproken in het regeerakkoord het niveau van de inflatie.
Als verhuurders de huur per 1 juli 2012 willen verhogen, zijn ze verplicht hun huurders voor 1 mei 2012 schriftelijk op de hoogte te stellen van de huurverhoging. De maximale huurverhoging van 2,3 procent geldt voor sociale huurwoningen met een huurprijs volgens het puntenstelsel onder de € 664,66. Sinds 1 januari 2012 is dat de ‘liberalisatiegrens’.
‘Geliberaliseerd’ houdt in dat er minder regels zijn voor de huurprijs van woningen. Voor ‘geliberaliseerde’ huurwoningen of ook wel ‘vrije sector’ woningen geldt het puntenstelsel niet en zijn er geen maximale huurprijzen. Verhuurders in de vrije sector kunnen daardoor zelf bepalen hoeveel de huurprijs bedraagt en hoeveel die omhoog gaat.

Bezwaar maken
In een aantal gevallen is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging, bijvoorbeeld als de huurverhoging niet correct is aangekondigd, als de huurprijs door
de huurverhoging boven de maximale huurprijs uitkomt die volgens het puntenstelsel is toegestaan, als het percentage van 2,3 wordt overschreden, als de huur een all-in prijs is, of als de Huurcommissie de huur heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken. Bel voor meer informatie over bezwaar maken de Huurderslijn, of lees de volgende Huurwijzer, kwartaalblad voor huurders (maart 2012).
Extra huurverhoging 5 procent

In de circulaire kondigt Spies ook aan dat verhuurders de mogelijkheid krijgen om de huur met maximaal 5 procent extra te verhogen bij huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven de s 43.000,-. Daarmee zou de jaarlijkse huurverhoging voor deze huurders dus kunnen oplopen tot 7,3 procent.

Wetsvoorstel nog niet van kracht
Maar deze ‘5 procent’- maatregel is nog niet beklonken. Het is een wetsvoorstel waar de Tweede en Eerste Kamer zich nog over moeten buigen en waar ze mee moeten in-stemmen wil het per 1 juli 2012 van kracht worden. Er kleven veel haken en ogen aan het wetsvoorstel. Niet alleen de Woonbond, maar ook het College Bescherming Per-soonsgegevens (CBP) en de Raad van State zijn er zeer kritisch over. Onder andere
omdat verhuurders inzage moeten hebben in het inkomen van huurders: een inbreuk op de privacy. De Woonbond vindt bovendien dat inkomenspolitiek voorbehouden moet blijven aan de overheid.

Meldpunt Donnerhuren geopend
Op het Meldpunt Donnerhuren kunnen huurders meldingen plaatsten als zij problemen ondervinden door de veel hogere aanvangshuren in schaarste gebieden.
Het meldpunt is een initiatief van het actiecomité Huurders Bedonnerd en wordt onder-steund door de Nederlandse Woonbond. Het meldpunt verzamelt verhalen van gedu-peerde huurders om aan de politiek de gevolgen van dit slechte huurbeleid zichtbaar te maken.
Op 1 oktober 2011 heeft minister Donner de maximale huur van huurwoningen in 140 gemeenten met s 73 of s 123 per maand verhoogd. Afhankelijk van de WOZ-waarde per vierkante meter krijgen huurwoningen in deze gemeenten er 15 of 25 schaarste punten bij. Hoe hoger de woningnood, hoe duurder de woning. Dat voelen starters en verhuizende huurders, die met de torenhoge huren te maken krijgen. Zittende huurders voelen het in eerste instantie niet.
Nog voor de invoering van de maatregel heeft het actiecomité Huurders Bedonnerd de minister gewaarschuwd dat deze maatregel er toe zal leiden dat niemand meer zal ver-huizen. Daarnaast worden huurwoningen in bijvoorbeeld Amsterdam te duur voor huurders met een klein inkomen. Een gezin met een minimuminkomen zou in Amsterdam kleiner moeten wonen dan 42 m2 of naar elders verhuizen.

Meldpunt
Het actiecomité Huurders Bedonnerd wil dat deze slechte maatregel van tafel gaat. Op deze website kunnen mensen melden welke probleem er ontstaan door de te hoge huur. Het gaat dan om huurders met een huurcontract vanaf 1 oktober 2011 of huurders die willen verhuizen, maar de huren nu te hoog vinden. Het actiecomité zal deze verhalen verzamelen en aanvullen met gegevens over de verstopping op de huurmarkt en de Tweede Kamer de schadelijke gevolgen van dit huurbeleid laten zien.
Inkomensgrens corporatiewoningen vervalt bij zorgindicatie
De inkomensgrens voor sociale huurwoningen geldt per 1 januari niet meer voor personen met zorg aan huis. Ouderen met een zorgindicatie kunnen daardoor gemakkelijker een woning toegewezen krijgen door woningcorporaties.

Dit is het gevolg van een brief die minister Donner kort voor zijn vertrek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Staatssteunregels

Op grond van Europese staatssteunregels moet een woningcorporatie
90% van de woningen toewijzen aan mensen met inkomen lager dan s 34.085. Als gevolg daarvan komen veel huishoudens niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Daaronder zijn ook veel huishoudens met een specifieke zorgbehoefte.
Zorgindicaties Dankzij de wijziging van Donner hoeven woningcorporaties personen met bepaalde indicaties niet mee te rekenen met de 90%-toewijzingsnorm.

De indicaties die in aanmerking komen zijn:
* Persoonlijke verzorging en verpleging
* Individuele begeleiding met de specifieke leveringsvoorwaarde ‘volgens afspraak en direct oproepbaar’, ‘voortdurend in de nabijheid’ en ‘24 uur per dag aanwezig’.
Geen inkomensgrens De regel was overigens al dat de inkomensgrens niet geldt:
* Als een woning wordt toegewezen op grond van de AWBZ
* Als sprake is van een integrale levering van wonen en zorg op basis van een inkomensafhankelijke bijdrage
Meer informatie * Brief Donner aan Tweede Kamer: Staatsteunregels voor woningcorporaties (15 december 2011)

Nederland hekkensluiter in Europa met energiebesparing.
Nederland scoort het slechtst in Europa op het gebied van energiebesparing. Het beleid verandert te vaak, de regelgeving is niet duidelijk of contraproductief en er zijn onvoldoende financiële stimulansen. Al jaren is bekend dat energiebesparingsmaatregelen zich meer dan terugverdienen, door hogere belastinginkomsten, lagere woonlasten en een beter milieu.
In 2007 is in Europa afgesproken om tot 2020 20 procent energie te besparen, met name in de gebouwde omgeving. Zoals het nu gaat wordt die doelstelling bij lange na niet gehaald en zal de besparing waarschijnlijk maar 9 procent zijn. Over de oorzaken van dit verschil verscheen in februari een paper van de Europese Commissie voor Energie.
De Europese Unie heeft in 2009 € 4,6 miljard beschikbaar gesteld voor landen om te gebruiken voor energiebesparing. In Nederland wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt. Het vorige kabinet had nog enkele tijdelijke stimuleringsregelingen voor energiebesparing, maar het huidige kabinet heeft deze afgeschaft en de doelstellingen zelfs verlaagd.
Uit onderzoek blijkt dat financiële stimulansen van de overheid de samenleving uitein-delijk meer geld opleveren dan ze kosten. In Duitsland heeft men berekend dat elke euro die de overheid investeert in energiebesparing, 2 tot 5 euro extra belastinginkomsten en minder uitgaven aan werkloosheid (door extra banen) betekent.

Schande

De Woonbond vind het een schande dat de Nederlandse overheid zo slecht presteert. Energiebesparing is voor huurders belangrijk vanwege lagere woonlasten en betere kwaliteit van de woningen. Er moet meer en beter gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die Europa biedt. Zeker in deze economisch slechte tijden is het belangrijk dat alle financiële mogelijkheden worden benut om banen te creëren en woonlasten te verlagen.

Verhuurder moet glazenwasser in flatcomplex betalen
Als de ramen voor huurders onbereikbaar zijn, wie betaalt dan de kosten voor het schoonmaken ervan? De verhuurder, oordeelden kantonrechters in Den Bosch en Maastricht.
Bij onbereikbare ramen moet de verhuurder zorgen voor een hoogwerker of gondelinstallatie, staat in het servicekostenbeleid van de huurcommissie. Maar de kosten voor de glazenwasser mogen worden doorberekend aan huurders.
In 2007 kwam de kantonrechter in Den Bosch tot een oordeel dat voor huurders gunstiger uitpakt. Deze kantonrechter was van mening dat de verhuurder ook de glazenwasser moet betalen, en niet alleen de hoogwerker of gondelinstallatie.
De uitspraak van de Bossche kantonrechter was voor Huurdersvereniging Toren van Siza uit Maastricht aanleiding om met verhuurder Vesteda in overleg te gaan. Ook in de Toren van Siza zijn de ramen en glazen liftschachten onbereikbaar, maar de huurders betaalden de glazenwasser. Het overleg leverde weinig op. Vesteda bleef zich beroepen op het servicekostenbeleid van de huurcommissie.

Servicekosten teruggeëist
In 2011 stapten drie huurders van woningen in de Toren van Siza naar de kantonrechter in Maastricht. Ze eisten de servicekosten terug die ze van 2007 tot en met 2009 naar hun mening teveel hadden betaald. De huurdersvereniging en Vesteda kwamen overeen dat de uitspraak van de kantonrechter niet alleen voor deze drie huurders zou gelden, maar voor alle huurders in het complex.

Huurders krijgen gelijk van kantonrechter
De kantonrechter in Maastricht gaf de huurders gelijk, en beoordeelde de passage in het servicekostenbeleid van de huurcommissie als een niet geoorloofde afwijking van het Besluit Kleine Herstellingen, ten nadelen van huurders. Huurders van woningen op de begane grond kunnen immers zelf met een emmertje en een sopje aan de slag, maar dat kunnen huurders in hooggelegen woningen niet, ook niet als er een hoogwerker of gondelinstallatie aanwezig is. Vesteda moest de huurders de servicekosten terugbetalen en werd bovendien veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Kosten juridische ondersteuning terugverdiend
Nu zijn proceskosten niet de enige kosten die bij een rechtszaak worden gemaakt. Om de juridische ondersteuning te kunnen betalen heeft de huurdersvereniging twee keer een bijdrage gevraagd aan alle huurders van het complex. Die kosten zijn door de afspraak met Vesteda inmiddels weer terugverdiend. Alle huurders kregen tot 240 euro terug aan onterecht betaalde service kosten.

Sociale huurwoningen fors duurder
De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat fors omhoog. Corporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Daarbovenop neemt bijna een derde van de corporaties in schaarste gebieden de ‘Donnerpunten’ volledig mee bij nieuwe verhuringen. De trend in de grote steden is om de maximaal toegestane huur te vragen. Dit blijkt uit onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA).

De Nederlandse Woonbond voorziet dat de woningmarkt nog meer vast komt te zitten, nu de huurprijs van de sociale huurwoning dichter bij het maximum komt te liggen. Directeur Paping: ‘Het loopt echt de spuigaten uit. Sociale huurwoningen worden onbetaalbaar voor de lagere inkomens. Vrijwel niemand verhuist meer, zodat de doorstroming historisch
laag is. Starters en doorstromers moeten immers torenhoge huren betalen.’ De Woonbond maakt zich grote zorgen over de verhoging van het huurniveau en roept daarom de huurdersorganisaties op om maximaal gebruik te maken van hun adviesrecht richting de verhuurder om deze trend te keren. Het huurniveau dat corporaties nastreven ligt gemiddeld op 81,4 procent van het toegestane wettelijke maximum. Dat is 13,1 procent hoger dan het huidige huurniveau dat op gemiddeld 72 procent ligt. In euro’s uitgedrukt betekent het dat de huren met gemiddeld 55 euro per maand omhoog gaan. De hoogste streefhuren zijn te vinden in de Randstad en vooral in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De laagste streefhuren tref je aan in Friesland en Drenthe.
Hoe groter de corporatie, hoe hoger de streefhuur
Opvallend is dat de grootste corporaties (met meer dan 20.000 woningen) veruit de hoogste streefhuren hebben (87,3 procent). Bij de kleinste (minder dan 1.000 woningen) ligt het streefhuurniveau op 72,5 procent. Het streefhuurbeleid van de verhuurders in de commerciële sector is gericht op maximale huren (100 procent of meer). Commerciële verhuurders nemen de Donnerpunten overal mee.

Motieven om de streefhuur op te trekken
Verhogingen van de streefhuren worden over het algemeen gemotiveerd op grond van de financiële positie van de corporatie (20 procent), de voor 2014 aangekondigde heffing als bijdrage aan de huurtoeslag (15 procent) en de wens om tot marktconforme huren te komen (14 procent). Dat laatste geldt in ieder geval voor een aantal Randstedelijke corporaties, zoals Ymere uit Amsterdam, Haag Wonen uit Den Haag en Havensteder uit Rotterdam. Vivare uit Arnhem laat weten voor een deel van de voorraad ‘vanuit beleggersoptiek naar de huur te kijken’. Een aantal corporaties meldt onomwonden dat ze voor het volle pond gaan, 100 procent van maximaal. De Steutels uit Leiden gaat nog een stapje verder. ‘Alles wat geliberaliseerd kan worden, wordt geliberaliseerd’, is hier de boodschap.

Donnerpunten
Het kabinet heeft de maximumhuren in schaarste gebieden per 1 oktober opgetrokken met
73 of 123 euro door het toekennen van extra woningwaarderingspunten. Uit het onderzoek van het WKA blijkt dat 30 procent van de corporaties de schaarste punten, of teel de Donnerpunten, doorberekent bij mutatie, 26 procent trekt op de een of andere manier de Donnerpunten eraf, 26 procent laat weten het streefhuurpercentage hierdoor te zullen verlagen en 18 procent weet het nog niet.

Als er bewoners zijn die naar de verhuurder HW Wonen willen telefoneren is het telefoon nummer overdag van 8.00 uur tot 17.00 uur 0186-899899.
Na 17.00 uur en vrijdag na 12.00 uur en in het weekend 0186-899800.

Het Bestuur.

Voorzitter: Dhr. C.A. Boeser Zandgors 20 3271 XH Mijnsheerenland

Penningmeester: Dhr. C.J. Bomgaars Dam 222 3291 EB Strijen Tel: 078-6733525

2e Voorzitter: Dhr. J. Bruin Klaprooslaan 13 3295 SN ‘s-Gravendeel Tel:078-6732501

Secretaris: Dhr. D. Groeneweg Kooimansland 9 3274 CJ Heinenoord Tel: 0186-601832

2e Peningmeester: Dhr. J.A. Berkman Griendstraat 16 3293 AA Mookhoek Tel: 078-6733629

Algemeen Adjunct: Mw. L. de Jong Hekelstraat 17 3295 TD ‘s-Gravendeel Tel: 078-6731998

Bestuurslid: Dhr. N. van Hossen Arie van Drielstraat 11 3297 EC Puttershoek Tel: 078-6761561

Bestuurslid: Mw. W.v.d. Hoek – Hollemans A.van Vugtstraat 10 3292 AA Strijensas

Bestuurslid en Contactpersoon: Dhr. A.B. Versteeg Stienemonde 111 3291 HL Strijen Tel: 078-6744793

Contactpersonen: Dhr. C.H. Hummel Kalesland 5 3274 CH Heinenoord Tel: 0186-602691

Dhr. A. Kruithof W. de Zwijgerstraat 12 3274 AL Heinenoord Tel: 0186-601672

Mw. A. Hommes Schouteneinde 16 3297 AT Puttershoek Tel: 078-6763105

Mw. M.A. Kleinjan – Zilverschoon Polaris 12 3297 VG Puttershoek Tel: 078-6763570

Mw. Mary Pit Penningkruid 33 3297 TZ Puttershoek Tel: 078-6742833

Dhr. A.W. Kool De Heul 95 3299 WC Maasdam Tel: 078-6765340

Dhr: J. van Ommen Binnensin-gel 66 3291 TC Strijen Tel: 078-6747887

Dhr. A. Vollaard Sportlaan 101 3291 TN Strijen Tel: 078-6743902

Dhr. P. Verrijp Plevierstraat 14 3291 XP Strijen Tel: 078-6742737

Mw. M. van Es Hekelstraat 19 3295 TD ‘s-Gravendeel Tel: 078-6733481

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost

Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek
Gevestigd gemeente Binnenmaas

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Kastanjelaan 2
3297 BB Puttershoek Tel: 078-6762991

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Antwoordnummer 2208 3297 ZZ Strijen

e-mailadres: huurdersvereniging@hoekschewaard.nl

Website: http://www.huurdersvereniging. hoeks-chewaard.nl/