Ledennieuw Maart 2009

Jaargang 3 nr. 1


In Memoriam
Op 14 december 2008 kregen wij het bericht dat de heer Jan Hoek uit Westmaas plotseling was overleden. Jan was de laatste jaren zeer actief als contactpersoon in Westmaas, hij heeft voor de vereniging zijn best gedaan voor het werven van nieuwe leden.
Wij zullen Jan herinneren als een persoon die het huurderswerk zeer belangrijk vond.
Jan is 66 jaar geworden.

Afscheid
Na meer dan 26 jaar als voorzitter en ook als tweede voorzitter voor de huurdersverenigingen te hebben gefunctioneerd, heb ik besloten om bij de Algemene Ledenvergadering mijn functie als voorzitter te
beëindigen.
Ik heb in 1982, samen met enkele anderen, de huurdersvereniging Mijnsheerenland opgericht en in de volgende jaren zien groeien. We zijn gestart met 60 leden, daarna is Westmaas er bijgekomen en niet veel later, dankzij de herindeling en de overname van het Gemeentelijk Woningbedrijf Binnenmaas, de overige kernen, t.w.: Heinenoord, Maasdam en Puttershoek. Toen het Gemeentelijk Woningbedrijf Strijen werd overgenomen door De Maashoek, is er een fusie ontstaan met de huurdersvereniging Strijen. Op 19 december 2001 is toen de huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost geboren. De vereniging heeft tot nu toe 1150 leden en een bestuur van negen personen. We hebben als huurdersvereniging moeten knokken om te bereiken wat we nu zijn.
Het overleg met de directie van De Maashoek, de Raad van Commissarissen en de opzichters heeft een vast karakter gekregen en we hopen als bestuur dat dit in de toekomst een vervolg zal krijgen.
Ik neem dan ook met een gerust hart afscheid als voorzitter van de huurdersvereniging. Het contact met de overige bestuursleden is altijd in goede harmonie geweest.
Ik bedank de leden voor het vertrouwen wat zij in mij hadden. Ik heb het altijd met veel enthousiasme en inzet gedaan.
Het gaat u allen goed!
Jos Verweij

Dringende oproep nieuwe bestuursleden en contactpersonen
De vereniging is op zoek naar bestuursleden en contactpersonen, vooral uit de gemeente Binnenmaas. Een contactpersoon bezorgt drie keer per jaar het ledennieuws en de Huurwijzer.
Ook heeft de contactpersoon oor en oog voor de problemen die er zijn en stuurt deze door naar één van de bestuursleden. Twee keer per jaar wordt de contactpersoon uitgenodigd voor een bijeenkomst met het bestuur om geïnformeerd te worden over zaken die op dat moment spelen.
Een bestuurslid bezoekt de vergaderingen die het dagelijks bestuur uitschrijft. Hij of zij toont betrokkenheid en signaleert de problemen die er zijn. Kom de huurdersvereniging versterken en meld u aan voor een van deze functies.
U kunt helpen om de huurdersvereniging – ook in de toekomst – sterk te maken en houden.
U kunt zich aanmelden bij Mw. G. Fortuin – Boogaard tel: 078 6743442 of bij de Dhr C.J. Bomgaars tel: 078 6733525

MACHTIGINGSKAART VOOR AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING VAN DE CONTRIBUTIE AL INGEVULD????
NOG NIET?
DOE HET SNEL, VOOR UW EN ONS GEMAK.
BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MEDEWERKING NAMENS HET BESTUUR VAN HWO

0 9 – 0 1 – 2 0 0 9 Wo o n b o n d
Inflatie 2008 komt uit op twee een half procent
De inflatie is over heel 2008 uitgekomen op 2,5%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van 2008 liep de inflatie sterk op, van 2% in januari tot 3,2% in juli.
Die toename was het gevolg van gestegen brandstof- en voedselprijzen. Ook de verhoging in juli van de tarieven voor
gas en elektriciteit had een sterk opwaarts effect. Vanaf september begon de inflatie te dalen. Dit kwam vooral doordat
autobrandstoffen flink goedkoper werden. De prijzen van voedsel stegen nog wel, maar veel minder sterk dan in het begin van het jaar. Verder is de accijns op diesel en tabak in de loop van 2008 verhoogd en werd de vliegtaks ingevoerd.
In november vorig jaar schreef WWI-minister Van der Laan nog aan de Tweede Kamer te verwachten dat de inflatie over 2008 zou uitkomen op 2,75%. Door de snelle daling in de laatste maanden van het jaar is dat dus alsnog 2,5% geworden. De Woonbond gaat er dan ook vanuit dat het kabinet de huurverhoging per 1 juli van dit jaar op maximaal 2,5% vaststelt.

1 3 – 0 1 – 2 0 0 9 Wo o n b o n d
Waar moet ik op letten als ik een woning ga huren?
Om te beginnen is het altijd verstandig een woning goed te bekijken voordat u besluit die te gaan huren. Bij de bezichtiging kunt u nagaan of er beschadigingen of gebreken in de woning zijn en de verhuurder verzoeken die alvast te herstellen. Doe dat liefst ook schriftelijk.
Herstelt de verhuurder de gebreken toch niet, dan kunt u vanaf zes weken na de schriftelijke melding van de gebreken aan de verhuurder de huurcommissie inschakelen om te laten toetsen of er sprake is van (zeer) ernstige onderhoudsgebreken. Oordeelt de huurcommissie dat dit het geval is, dan kan die de huur flink verlagen totdat de gebreken alsnog zijn verholpen.
Huurders van woningcorporaties kunnen eventueel terecht bij de klachtencommissie van de corporatie als ze vinden dat ze in een situatie zoals de bovengenoemde uiteindelijk niet serieus zijn genomen door de verhuurder of niet fatsoenlijk zijn behandeld.
De klachtencommissie beoordeelt uw klacht en brengt daarover advies uit aan de corporatie.
Daarnaast bestaat voor elke huurder de mogelijkheid om met behulp van een advocaat een vordering tegen de verhuurder in te stellen, waarin wordt geëist dat de verhuurder zijn onderhoudsplicht nakomt en de gebreken dus alsnog verhelpt.
Als u een betaalbare advocaat zoekt bij u in de omgeving kunt u die onder andere vinden op www.vsanadvocaten.nl.
Verder is het wettelijk mogelijk om gebreken zelf te (laten) herstellen en de redelijke kosten daarvan in mindering te brengen op de huur. Van die mogelijkheid kunt u alleen gebruik maken als u de verhuurder de gebreken eerst duidelijk en schriftelijk heeft gemeld en hij daar binnen een redelijke termijn niet of onvoldoende op heeft gereageerd. U moet de verhuurder dus overduidelijk de kans hebben geboden om het gevraagde herstelwerk te doen.
Ook doet u er natuurlijk goed aan om de gevraagde huurprijs van de woning te controleren. Als u reden heeft om aan te nemen dat die gezien de kwaliteit van de woning te hoog is, dan kunt u dit door de huurcommissie laten toetsen. Blijkt de huur inderdaad teho og in verhouding tot het aantal punten van de woning, dan verlaagt de huurcommissie de huur tot het maximaal toegestane niveau. Als u de huurprijs laat toetsen binnen de eerste zes maanden van uw huurcontract, dan geldt een eventuele verlaging met terugwerkende kracht, dus vanaf het begin van de huurovereenkomst.

Van der Laan ontvangt handleiding duurzaam renoveren
16-01-2009
Minister Van der Laan voor WWI ontving op 15 januari de ‘toolkit bestaande bouw’. Het is een gedetailleerde
handleiding voor milieubesparende renovaties van woningen.
De toolkit maakt renovatie mogelijk op het niveau van energielabel A, A+ en A++. Een dergelijke renovatie levert
gemiddeld een energiebesparing op van 80 euro per maand/per woning op basis van de huidige energieprijzen.
De handleiding is ontwikkeld door BAM Woningbouw in nauwe samenwerking met ondermeer de uitvoeringsorganisatie SenterNovem, DHV, Bouwhulpgroep en vier woningcorporaties.
Hij bestaat uit 90 renovatieconcepten met een overzicht van de baten en lasten, de knelpunten en oplossingen. Met behulp van de toolkit kunnen 1,1 miljoen verouderde woningen worden verbeterd. Van alle woningen in Nederland is 53 procent van voor 1976. Tachtig procent van de CO2-uitstoot voor de verwarming van huizen is afkomstig uit deze oude woningen.
Minister Van der Laan over de ‘toolkit’: ‘Het is een mooi voorbeeld van de bundeling van kennis en ervaring op het terrein van woning-verbetering. (…) een handleiding én een naslagwerk tegelijk. Praktisch, toegankelijk, wetenschappelijk en bedrijfseconomisch goed onderbouwd en daarmee een stevig fundament voor plannen en projecten voor woningverbetering.’
Het instrument is een ondersteuning voor het Convenant energiebesparing Corporatiesector, dat in oktober 2008 is
ondertekend door de ministers van VROM en voor WWI.
Verschillende bedrijven uit de bouwsector en vier woningcorporaties werkten samen met BAM aan de ontwikkeling.

11 – 0 2 – 2 0 0 9 Wo o n b o n d
Verslechtering huurtoeslag van de baan
Het voorstel van de regering om de Wet op de huurtoeslag bij het onderdeel servicekosten te ‘vereenvoudigen’ is door de Tweede Kamer afgewezen. De Woonbond en corporatiekoepel Aedes zijn blij dat hun inspanningen om dat te bereiken succesvol zijn geweest, want de beoogde aanpassing betekende dat ruim 130.000 huishoudens met huurtoeslag er flink op achteruit zouden gaan. In plaats van de vier servicekostenposten die voor ieder maximaal €12,- per maand bij de huur mogen worden opgeteld – zodat de huurtoeslag hoger uitkomt – zouden ‘vaste’ bedragen van € 12,- voor jongeren en € 18,- voor 65-plussers worden ingevoerd. Dat zou vooral voor huurders met veel servicekosten, zoals bijvoorbeeld ouderen, een behoorlijke verslechtering zijn. In veel gevallen mogen die nu namelijk € 48,- bij hun huur optellen.
Daarnaast besloot de Tweede Kamer ook dat de normhuur – het deel van de huur dat huurders met huurtoeslag zelf moeten betalen – voortaan jaarlijks moet worden aangepast met het voor huurtoeslag ontvangers gunstigste percentage. Tot nu toe kan de minister kiezen tussen aanpassing van de normhuur met de gemiddelde huurverhoging óf met het percentage waarmee het bijstandsinkomen toe-(of af)neemt. De Kamer vindt dat dit altijd dient te gebeuren met het percentage waardoor het door huurtoeslag ontvangers zelf te betalen deel van de huur het minst stijgt.

Eigen bijdrage huurtoeslag met 2,4 procent omhoog
13-02-2009
De eigen bijdrage voor de huurtoeslag gaat dit jaar omhoog met 2,4 procent. De eigen bijdrage (normhuur) volgt
daarmee de verwachte huurprijsstijging per 1 juli 2009 van 2,5 procent. De ministerraad heeft daar op voorstel van
minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie mee ingestemd.
De normhuur is dat deel van de huur waar huurders geen huurtoeslag over ontvangen. Als gevolg van de stijgingen van de huurprijzen wordt ook de normhuur aangepast.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit eerst wordt toegezonden aan beide Kamers der Staten-Generaal en daarna voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.
[Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM]

Verhuiskostenvergoeding omhoog
25-02-2009
De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal 5264,28 euro. De huurder krijgt
deze vergoeding van de woningcorporatie als hij moet verhuizen omdat zijn woning wordt gerenoveerd.
De vergoeding geldt voor zelfstandige woningen en dus niet voor kamers. De vergoeding is aangepast met 2,5 %, het
percentage waarmee de consumentenprijzen zijn verhoogd in 2008. De aangepaste verhuiskostenvergoeding is van toepassing op huurders die op 1 maart of later verhuizen.

SAMENWERKINGSVERBAND MET HV ’S-GRAVENDEEL
Eind vorig jaar “klopte” mw. de Jong van Huurdersvereniging ’s-Gravendeel bij ons aan met de vraag of wij, als
Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost, eventueel bereid zouden zijn om met hun samen te werken. Dit n.a.v. ontstane bestuursproblemen, waardoor Huurdersvereniging ’s-Gravendeel eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft.
Inmiddels is hierover met elkaar gesproken en hebben we besloten tot samenwerking. Wat in eerste instantie zal inhouden dat we gezamenlijke bestuursvergaderingen zullen hebben, waarin huurdersvereniging ’s-Gravendeel haar eigen punten zal inbrengen.
In afwachting hoe deze samenwerking verloopt, willen wij in de loop van dit jaar uitzoeken welke procedure er gevolgd moet worden, zodat beide huurdersverenigingen in 2010 eventueel kunnen fuseren. Dit alles in het belang van de huurders met het oog op de voorgenomen fusie per 1-1-2010 van de 3 woningstichtingen (De Maashoek, Union en CWG) tot één woningcorporatie.
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking.