Ledennieuws december 2013

Jaargang 7 nr. 2

 

Van het bestuur,

Machtigingen en incasso:

Wij als bestuur bedanken de leden (inmiddels 2/3 van onze leden) die een machtiging hebben afgegeven voor de incasso van de contributie die volgend jaar per 1 juni 2014 afgeschreven wordt. Leden die nog geen machtiging hebben afgegeven kunnen dit als nog doen.

De leden die geen machtiging willen afgeven, kunnen wij begrijpen. Voor deze leden hebben we een oplossing; deze leden kunnen per brief via het antwoordnummer

vermelden dat ze de contributie zelf per 1 juni overmaken. U kan het ook laten weten per telefoon of email aan de penningmeester.

Wij hebben twee rekeningnummers waarop de contributie gestort kan worden:

Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost

NL82RABO 0361809646

of  NL65INGB 000510719

 

WIJZIGING KLACHTENAFHANDELING HUURDERSVERENIGING:

De afgelopen paar jaar werden de klachten van huurders die na 2 keer melden bij HW Wonen nog niet behandeld waren, door de heer Jan Bruin opgepakt en gemeld bij HW

Wonen dat de verwerking van de klacht te lang duurt.

Helaas heeft Jan Bruin per 1 oktober jl. zijn functie als bestuurslid én de klachtenafhandeling moeten beëindigen vanwege gezondheidsklachten. Het bestuur is

Jan veel dank verschuldigd voor zijn inzet om onze leden bij te staan. Jan deed dit op zijn eigen wijze en op een directe manier. Natuurlijk hebben wij als bestuur begrip voor deze moeilijke beslissing die Jan moest nemen. Maar ieders gezondheid staat boven alles.

Gelukkig hebben wij binnen het bestuur Wilma van der Hoek-Hollemans bereid gevonden deze taak op zich te nemen en als aanspreekpunt te fungeren.

Wilma is dagelijks te bereiken tussen 13.30 en 15.30 uur op nummer 06-46651337.

Het emailadres is: secretariaat hvho@gmail.com

 

Het bestuur is er alles aan gelegen om ook in 2014 weer de belangen van de huurders, en met name die van onze leden, te behartigen gelijk als in voorgaande jaren.

Het bestuur wenst U en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014. namens het bestuur,

Dick Groeneweg,

voorzitter

 

Wat er gebeurde in het jaar 2013

Na een gezamenlijk overeenkomst van 3 jaar waar alles bij het oude is gebleven is sinds 1 januari 2013 nu HW Wonen definitief onze verhuurder in de Hoeksche Waard.

Het Huurdersplatform (PHV) overlegt regelmatig over huurderszaken op hoofdlijnen met elkaar en heeft vervolgens vergaderingen met Commissarissen en directie of vertegenwoordiging hier van HW Wonen.

Allereerst is de huurverhoging niet gegaan zoals wij ons dat voorgesteld hadden, want de onderhandelingen verdiende niet de schoonheidsprijs en wat wij eigenlijk van HW Wonen hadden mogen verwachten. De punten die het PHV heeft aangedragen werden afgedaan met dat het te moeilijk was om dit als nog in de administratie te verwerken en tijdgebrek door de traagheid in Den Haag.

Het opstappen van de Klankbordgroep Strijen heeft uitgebreid in de dagbladen gestaan. De KBG Strijen werd niet serieus genomen en als er een advies gedaan werd om de problemen op te lossen tussen huurder en verhuurder werd de indruk gewekt lastig te zijn of waar wij ons eigenlijk wel druk over maakten.

Het overleg tussen Bewonersgroep Bevershoek in ’s-Gravendeel staat op een heel laag pitje en er vindt nauwelijks nog overleg plaats wat niet ten goede komt voor de huurders.

De plannen van HW Wonen, zover bekend, wil nog een aantal dingen die verwezenlijkt zijn weer terug bij de huurders leggen zodat die voor de kosten moeten opdraaien.

HW wonen is in oktober 2013 weer gestart met het opzichters verleg met H-V Hoeksche Waard Oost.

 

”Vredesakkoord over huurbelasting is dikke ellende”

Woonbond voorziet problemen voor grote groepen huurders corporatiewoningen

De woningcorporaties laten hun huurders in de steek, vindt de Woonbond. Hun koepel AEDES sloot vorige week een deal met het kabinet, waarin ze het gevecht tegen de omstreden huurbelasting opgeven. Om de strijdbijl te begraven. Ook Woonbonddirecteur Ronald Paping is voor vrede ”Maar dit wordt dikke ellende.”

Niet goed voor huurders dat de vrede is getekend?

Dit is geen vredes akkoord op basis van een reëel compromis, het is een capitulatie. Zij aan zij hebben we met de corporaties een harde strijd gevoerd tegen de verhuurdersheffing van wege de rampzalige gevolgen. Ja Aedes wil af van de slepende ruzie met het kabinet.

Dat willen wij ook, misschien komt er dan positieve energie vrij om het land vooruit te helpen. Maar dit resultaat is niet te verteren.

 

Corporaties krijgen 400 miljoen voor energie besparing. Lagere rekening voor huurders toch?

Een chantage-achtige methode. Dat extra geld zal het kabinet alleen vrijmaken als er overeenstemming is over woonbeleid. Bovendien, deze eenmalige bijdrage staat niet

in verhouding tot de structurele jaarlijkse heffing van 1,7 miljard euro die het kabinet invoert. Die leidt tot hogere huren, terwijl corporaties minder investeren in vernieuwing van steden en dorpen en onderhoud aan woningen.

De huurders betalen het gelag. En waar zijn wij in dit akkoord? Wij, de koepel van huurdersorganisaties, zijn niet voor niets buiten de deur gehouden. Het was makkelijker zo. Anders hadden ze niet deze deal gehad. Die 400 miljoen is een druppel op de gloeiende plaat, de woonlasten gaan niet omlaag. Veel corporaties hebben al gezegd dat ze de doelstelling in het energiepact niet gaan halen omdat ze moeten bezuinigen. Vanwege de verhuurdersheffing.

En de oppepper voor de woningmarkt, nu corporaties duurdere huurwoningen mogen bouwen voor de middeninkomens?

Ook daar hebben we vraagtekens. Zijn die woningen betaalbaar voor die middengroepen, gaan mensen doorstromen? En we hebben dat gedoe van corporaties met commercieel vastgoed gezien. Prestigeprojecten. We konden een eind meegaan met minister Blok (wonen) dat corporaties zich meer moesten richten op hun kerntaken. Er is nog zoveel nodig.

WAT ZOAL?

Betaalbare goede huizen. Vergeten wordt dat 80% van de bewoners in sociale huurwoningen een laag inkomen heeft, de helft een huurtoeslag. Hun inkomens dalen terwijl de huren stijgen. Dit jaar zijn hun huren met 1,5 procent extra (boven de inflatie) op- getrokken. Nu al kunnen ruim 700.000 huurders volgens de criteria van het NIBUD niet rondkomen. Met het vooruitzicht dat huren door de verhuurderheffing fors zal stijgen, stijgt dat aantal tot bijna 900.000. We krijgen ook signalen dat sociale huurwoningen niet meer bereikbaar zijn voor starters doordat de huur bij het leegkomen flink wordt opgetrokken.

Is het tij nog te keren?

Onze huurderorganisaties gaan in overleg met hun eigen corporaties, die moeten instemmen met de deal. De Tweede en Eerste Kamer praten ook nog over de verhuurdersheffing. Maar is er een deal. Die heffing gaat dus niet meer van tafel, vrees ik, ook al zijn er goede alternatieven die de economie bevorderen. De overheid heeft de opbrengst hard nodig, dus zitten we tot in lengte van jaren met de heffing.

Bron: Dagblad Trouw 4-9-2013

Woonbond: ‘Meer huurders onder de armoedegrens’ 15-8-2013

Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft stijgt de komende jaren van 28 tot 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIGO in opdracht van de Woonbond deed naar huidige en toekomstige woonlasten van huurders.

Levensonderhoud

Tegen het einde van deze kabinetsperiode houden 176.000 huishoudens in sociale huurwoningen na het betalen van hun huur niet genoeg geld over voor overige noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud en sociale participatie. Voor alleenstaanden en jongeren krijgen het zwaarder. Het RIGO baseert zich op de armoedecriteria voor het  Sociaal en Coltureel Planbureau (SCP).

Wooquote

Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door de huurverhogingen en stijgende energieprijzen, meld de Woonbond op haar website. (www.woonbond.nl) Doordat de inkomensontwikkeling achterblijft, stijgt het gemiddeld besteedbare inkomen dat opgaat aan woonlasten (de woonquote) van 29,4 procent nu naar 32,6 in 2017

70% bewoners stemt in – volgens de wet redelijk voorstel

Als minstens 70% van de hurende huishoudens (eventuele kopers tellen niet mee) met het renovatievoorstel van de verhuurder instemt, is volgens de wet sprake van een ‘redelijk’ voorstel waaraan de betrokken huurders zijn gebonden, ook de minder dan 30% die eventueel heeft tegengestemd. Dit staat in artikel 7:220 lid 3 BW. Het moet wel gaan om minstens tien woningen die bij de renovatie betrokken zijn.

Acht weken de tijd voor oordeel rechter

Als de tegenstemmers van mening zijn (of blijven) dat ze hiermee aan een niet redelijke renovatie (en huurverhoging) worden gebonden, hebben de tegenstemmers acht weken de tijd om de rechter om een oordeel te vragen. Deze acht weken moeten worden gerekend vanaf de datum van de brief waarin de verhuurder meldt dat minstens 70% van de huishoudens heeft ingestemd. De verhuurder is verplicht dit de huurders per brief mee te delen. Na deze acht weken hebben de tegenstemmers geen recht van spreken meer.

Huurverhoging in verhouding tot kosten

De hoogte van de huurverhoging vanwege de plaatsing van de nieuwe lift dient wettelijk in verhouding te staan tot de kosten die de verhuurder voor de nieuwe lift moet maken (artikel 7:255 lid 1 onder b BW). De verhuurder mag echter niet de volledige kosten van de nieuwe lift via een huurverhoging doorberekenen. Er is tenslotte nu ook al een lift, die op korte of langere termijn onderhoud of vervanging zou vergen. Daarvoor zou de verhuurder ook kosten moeten maken. Dit onderhoud of die vervanging van de bestaande lift zou als (groot-)onderhoud (ook wel dringende werkzaamheden genoemd) moeten worden aangemerkt. En daarvoor mag geen huurverhoging worden berekend.

Besparing onderhoudskosten in mindering op huurverhoging

Kortom, de kosten van de nieuwe/betere (buiten)lift betreffen voor een deel (onderhouds)kosten die worden bespaard omdat de huidige lift niet meer hoeft te worden onderhouden of vervangen. Redelijk is daarom dat voor de huurverhoging vanwege de nieuwe lift alleen de kosten worden doorberekend voor zover die hoger zijn dan de (onderhouds-/vervangings)kosten die hadden moeten worden gemaakt voor het afdoende (blijven) functioneren van de huidige lift.

Bewoners die geen huurverhoging krijgen in enquête buiten beschouwing laten Daarnaast is het redelijk dat de huurverhoging niet in rekening wordt gebracht bij huurders die geen belang hebben bij de lift en daar geen gebruik van maken, omdat ze op de begane grond wonen. Om dezelfde reden kunnen deze huurders bij de ‘enquête’ waaruit moet blijken of minstens 70% van de huishoudens met het renovatievoorstel akkoord gaat, buiten beschouwing blijven. Het is namelijk niet redelijk dat een huishouden dat de lift vanwege de ligging van de woning niet nodig heeft (dus niet degenen die fysiek nog (prima) in staat zijn om trappen te lopen; dat kan namelijk veranderen) en dat ook niet met de huurverhoging wordt geconfronteerd, daarover toch zou mogen meestemmen.

Huuralarm

Bron: Woonbond

De Woonbond, landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden, heeft een huuralarm afgegeven vanwege de enorme huurverhogingen en het volledig vastzitten van de woningmarkt. Het huidige PvdA-VVD kabinet weigert maatregelen te nemen die de woningmarkt vlot trekken. Sterker nog: het kiest voor een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro, waarmee de problemen alleen maar erger worden. De heffing treft vooral woningcorporaties. Het directe gevolg is dat die de huren maximaal optrekken, en niet meer investeren in nieuwbouw, renovatie, onderhoud en wijkvernieuwing. Met de actie Huuralarm probeert de Woonbond het tij te keren. We hebben tienduizenden handtekeningen verzameld voor een online petitie, gedemonstreerd in Den Haag, en een meldpunt geopend om de gevolgen van de huurverhogingen in kaart te krijgen. Ook hebben we de samenwerking gezocht met Aedes vereniging van woningcorporaties. Gedurende korte tijd leverde dat een gezamenlijk front op, maar helaas heeft Aedes haar verzet tegen de verhuurdersheffing gestaakt. Aedes heeft zelfs met minister Blok afgesproken dat corporaties de verhuurdersheffing mogen verhalen op hun huurders.

De Woonbond blijft strijden voor betaalbare huren en het gelijk behandelen van huurders en kopers. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014! Wilt u uw steentje bijdragen, of in ieder geval op de hoogte blijven? Volg ons op internet. Met deze website houden we u op de hoogte van lokaal en landelijk nieuws over de huurverhoging.

Bron: Woonbond

Woningcorporaties verwaarlozen kerntaak

Volgens emeritus hoogleraar Hugo Priemus verzaken flink wat corporaties hun kerntaak, namelijk het garanderen van voldoende betaalbare woningen voor lage inkomens. Corporatiekoepel Aedes wil de armoede zo klein mogelijk houden door samenwerking te zoeken met schuldhulpverlening en het Leger des Heils. Het zijn opvallende uitspraken uit een uitzending van EenVandaag op dinsdag 29 oktober die in het kader stond van ‘Huurders in nood’. Priemus en Aedes-bestuurslid Arjan Deutekom reageerden in EenVandaag op onderzoek dat het RIGO in opdracht van de Woonbond heeft uitgevoerd. Ruim 700.000 huurders leven in armoede en dit aantal loopt de komende jaren op tot bijna 900.000. Priemus verwacht dat de wal het schip zal keren en dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zal blijken dat het verzet onder huurders tegen het huurbeleid enorm is. Minister Blok beweert steeds opnieuw dat de armoede onder huurders geen gevolg is van het huurbeleid. Uit het RIGO-rapport blijkt dat dit niet geval is: Alleen al de huurstijgingen zorgen voor een forse toename van het aantal huurders onder de armoedegrens. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Juist bij een economische recessie moet je voorkomen dat de huren sterk stijgen, want op de huur kan een huurder niet bezuinigen!’

Afschuiven

Aedes-bestuurslid Arjan Deutekom gaf aan de armoede onder huurders ‘zo klein mogelijk’ te willen houden. Maar hij zei ook: ‘We kunnen natuurlijk niet alle  belastingmaatregelen die de overheid neemt en die huurders treffen, compenseren met een huurverlaging.’ Aedes schuift de verantwoordelijkheid die corporaties hebben voor betaalbaar wonen af op andere instanties zoals de schuldhulpverlening en het Leger des Heils.

Leger des Heils

‘Aedes wil verhuurders maximale mogelijkheden geven om de huren te verhogen en als dit leidt tot armoede onder huurders, moet het Leger des Heils dit maar oplossen. Dat staat haaks op de kerntaak van een corporatie’, reageert Woonbonddirecteur Paping.

Alleen de huurverhoging telt

Ook in een evaluatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging, die Aedes naar de Tweede Kamer stuurde, is dit standpunt van Aedes terug te vinden. De koepel van woningbouwcorporaties schrijft daarin over de mogelijkheid van chronisch zieken en gehandicapten om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, het volgende: ‘Dit onderdeel roept vooral de vraag op of het de juiste weg is om deze groepen via de regelgeving van het huurprijzenrecht financieel tegemoet te komen.’ Voor Aedes is tegenwoordig alleen nog van belang: als de huurverhogingen maar binnen komen.

Bron: Woonbond

Huurverlaging voor woningen met onzuinig label

Bent u voor 2008 in uw huidige woning komen wonen, betaalt u een hoge huur, en heeft uw woning géén of een slecht energielabel? Dan hebt u per 1 januari 2014 mogelijk recht op huurverlaging.

Op 1 juli 2011 werd het energielabel opgenomen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Voor die tijd kregen woningen punten voor voorzieningen als dubbel glas, een cv-ketel en vloer- of spouwmuurisolatie. Sinds 1 juli 2011 telt in plaats daarvan het energielabel mee. Hoe energiezuiniger het label, hoe meer punten een woning krijgt. De oude manier van punten tellen bestaat ook nog steeds. Die is op uw woning van toepassing als uw huurcontract vóór 2008 is ingegaan, en als het daarnaast ook nog eens zo is dat uw woning géén energielabel heeft.

Per 1 januari 2014 vervalt de oude manier van punten tellen helemaal. De telling waarin het energielabel is opgenomen geldt vanaf dat moment voor alle sociale huurwoningen. Hoe lang u de woning al huurt maakt niet meer uit. Woningen die nog steeds geen energielabel hebben krijgen een fictief label.

Bouwjaar bepaalt fictief label

Op www.ep-online.nl kunt u controleren of uw woning een energielabel heeft. Is dat niet het geval, dan geldt er per 1 januari een fictief label voor uw woning. Dit fictieve label wordt bepaald door het bouwjaar. Woningen die vóór 1976 gebouwd zijn hebben bijvoorbeeld het onzuinige label G, wat in de puntenwaardering 0 punten oplevert. Woningen die tussen ´76 en ´78 gebouwd zijn hebben label F. Dit levert 1 punt op voor appartementen en 4 voor eengezinswoningen.

Maximumhuurprijs kan lager zijn

Heeft uw woning het (fictieve) label G of F? Dan kan het puntentotaal van uw woning door de nieuwe manier van tellen fors lager uitvallen. Vooral als uw woning ondanks zijn ouderdom toch cv heeft, of bijvoorbeeld dubbel glas. Voorheen kreeg uw woning immers punten voor die voorzieningen, maar vanaf 1 januari niet meer. Is uw huurprijs aan de hoge kant? Dan kan door een nieuwe puntentelling blijken dat u meer betaalt dan de wettelijke maximumhuur. In die situatie heeft u recht op huurverlaging.

Hoe regelt u huurverlaging?

Betaalt u inderdaad meer dan de wettelijke maximumhuur? Stel uw verhuurder dan voor om de huur te verlagen. Dat kan met deze modelbrief van de Huurcommissie (pdf). Deze brief stuurt u, samen met een puntentelling, naar uw verhuurder. Weigert die op uw voorstel in te gaan, dan vraagt u de Huurcommissie om uitspraak te doen.

Roet in het eten door Donnerpunten

Helaas is de kans op huurverlaging kleiner voor huurders in zogenaamde ´schaarstegemeenten´. In 2011 heeft toenmalig minister Donner een truc bedacht om de wettelijke maximumhuur van veel woningen op te schroeven. Alle woningen in 140 gemeenten kregen er zomaar 15 punten bij. Woningen met een hoge WOZ-waarde kregen zelfs 25 punten extra. Woont u in een van die gemeenten, dan zal de nieuwe manier van punten tellen vrijwel nooit tot een maximumhuurprijs leiden die lager ligt dan wat u nu betaalt.

Bron: Woonbond

Let op: wijziging per 1 oktober 2013

De heer Jan Bruin heeft om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie opgezegd per 1 oktober. Dit betekent tegelijkertijd dat de heer Jan Bruin de klachtenafhandeling namens de huurdersvereniging inmiddels heeft overgedragen.

Gelukkig is mevrouw Wilma van der Hoek-Hollemans bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Mw. Wilma v.d. Hoek-Holleman is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 13.30 en 15.30 uur op telefoon: 06 -46 65 13 37

Gelderland investeert ruim 70 miljoen in duurzaam maken woningen

De provincie Gelderland investeert de komende jaren 73,5 miljoen in het duurzaam maken van woningen. Daarvan is 70 miljoen bestemd voor corporatiewoningen en 3,5 miljoen voor huiseigenaren. Deze investering is onderdeel van een pakket van 250 miljoen euro waarmee de provincie de economie uit het slop wil trekken en 3.000 tot 4.000 manuren aan nieuwe werkgelegenheid wordt geschapen. De provincie wil met de investering in het verduurzamen twee vliegen in één klap slaan. Corporaties kunnen al in 2014 en 2015 een groot aantal woningen nog energiezuiniger maken dan ze al van plan waren. Dat is gunstig voor bewoners, omdat hun energielasten met zo’n 10 tot 50 euro per maand omlaag gaan. Maar ook de bouwsector profiteert. Er wordt werkgelegenheid geschapen bij Gelderse bouwbedrijven en bovendien hebben corporaties beloofd ten minste honderd extra leerwerkplaatsen te gaan aanbieden.

De projecten kunnen al in november van start gaan en moeten binnen twee jaar zichtbaar resultaat opleveren. ‘De crisis is nu, mensen verliezen nu hun banen en bedrijven hebben het zwaar. Dan moet je niet nog jaren gaan plannen en praten, maar ook snel aan de slag gaan’, aldus gedeputeerde financiën Jan Markink.

Zestig corporaties profiteren. De investeringsimpuls is de uitwerking van de motie die Provinciale Staten in juni hebben aangenomen om de Gelderse economie en werkgelegenheid een zet in de rug te geven. ‘Je moet altijd oppassen over iets te zeggen dat het uniek is, maar hier is het gerechtvaardigd’, zegt gedeputeerde wonen Josan Meijers in het tijdschrift Binnenlands Bestuur. ‘Gelderland telt zestig woningcorporaties, die via hun zes werkverbanden allemaal meedoen in het extra duurzaam en energiezuinig maken van hun huurwoningen. Inhoudelijk vind ik het een geweldig idee, maar het laat ook prachtig zien hoe vlot de corporaties en de provincie met elkaar kunnen schakelen en samenwerken.’

Blij met de bijdrage De Goede Woning in Apeldoorn is een van zestig corporaties die geld krijgen. ‘We zijn blij met de bijdrage van de provincie. Daarmee kunnen we voor de huidige en toekomstige huurders extra duurzaamheidmaatregelen treffen’, zegt Krista Walter, directeur-bestuurder van De Goede Woning in Binnenlands Bestuur.

Bron: Woonbond

 

Voorzitter: Dhr. D. Groeneweg

Kooimansland 9 3274 CJ Heinenoord

Tel: 0186-601832

 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bomgaars

Dam 222 3291 EB Strijen

Tel: 078-6733525

 

Secretaris: Mw. P. de Visser

Anjerstraat 29 3295 RA ’s-Gravendeel

 

2e Peningmeester: Dhr. J.A. Berkman

2e Voorzitter

Griendstraat 16 3293 AA Mookhoek

Tel: 078-6733629

 

Algemeen Adjunct: Mw. L. de Jong Hekelstraat 17 3295 TD ‘s-Gravendeel Tel: 078-6731998

 

Bestuurslid: Dhr. N. van Horssen

Arie van Drielstraat 11 3297 EC Puttershoek

Tel: 078-6761561

 

Bestuurslid: Mw. W.v.d. Hoek – Hollemans

A.van Vugtstraat 10 3292 AA Strijensas

 

Adviseur: Dhr. J. Bruin Klaprooslaan 13 3295 SN ‘s-Gravendeel Tel:078-6732501

 

Bestuurslid en Contactpersoon: Dhr. A.B. Versteeg

Stienemonde 111 3291 HL Strijen

Tel: 078-6744793

 

Contactpersonen:

Dhr. C.H. Hummel Kalesland 5 3274 CH Heinenoord Tel: 0186-602691

 

Dhr. A. Kruithof W. de Zwijgerstraat 12 3274 AL Heinenoord Tel: 0186-601672

 

Mw. A. Hommes Schouteneinde 16 3297 AT Puttershoek Tel: 078-6763105

 

Mw. M.A. Kleinjan – Zilverschoon Polaris 12 3297 VG Puttershoek Tel: 078-6763570

 

Mw. Mary Pit Penningkruid 33 3297 TZ Puttershoek Tel: 078-6742833

 

Dhr. A.W. Kool De Heul 95 3299 WC Maasdam Tel: 078-6765340

 

Dhr: J. van Ommen Binnensingel 66 3291 TC Strijen Tel: 078-6747887

 

Dhr. A. Vollaard Sportlaan 101  3291 TN  Strijen Tel: 078-6743902

 

Dhr. P. Verrijp Plevierstraat 14 3291 XP Strijen Tel: 078-6742737

 

Mw. M. van Es Hekelstraat 19 3295 TD ’s-Gravendeel Tel: 078-6733481

 

Huurdersvereniging Hoeksche Waard -  Oost

 

Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek

Gevestigd gemeente Binnenmaas

 

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost

Kastanjelaan 2

3297 BB Puttershoek Tel: 078-6762991

 

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost

Antwoordnummer 2208 3297 ZZ Strijen

 

e-mailadres: huurdersvereniging@hoekschewaard.nl

Website: http://www.huurdersvereniging. hoekschewaard.nl/

 

 

Secretariaat Huurdersvereniging

Hoeksche Waard Oost

 

secreatariaathvho@gmail.com