Ledennieuws april 2013

Jaargang 7 nr. 1

 

 

Nieuws van de Klankbordgroep (KBG) Strijen

 

Midden 2005 werden de bewoners van de Oranjewijk te Strijen geïnformeerd over herstructurering van hun wijk. Deze herstructurering was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Strijen en woningstichting De Maashoek.

De bewoners van de Oranjewijk zijn vanaf het eerste begin bij de plannen betrokken. Dit gebeurde middels de Oranjebrief en door het instellen van een bewonerspanel.

Dit laatste hield in dat gemeente en woningstichting een aantal bewoners bereid gevonden had om met de Adviesbureaus Oranjewoud en Inicio om tafel te gaan zitten om tot een “Ontwikkelingsvisie” voor de Oranjewijk te komen.

Buiten de bewoners van de Oranjewijk was hierbij ook de Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost betrokken. Mei 2006 is de Ontwikkelingsvisie in concept gereed en in september is deze visie met alle betrokkenen besproken. Nu  moeten er concrete stappen door gemeente en woningstichting gezet worden voor toekomstplannen. Het streven is om in 2007 concrete plannen ter tafel te brengen met betrekking tot sloop, groot onderhoud

en nieuwbouw van woningen. Helaas gaan plannen niet altijd zo snel als men graag zou willen en zo warende plannen dan ook pas in 2008 zover gereed dat de bewoners van

de Oranjewijk nader ingelicht konden worden. Het bewonerspanel bestond nog, maar werd op initiatief van de Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost omgedoopt tot Klankbordgroep.

 

De Klankbordgroep (KBG) heeft een signaalfunctie voor de communicatie en spelregels tussen gemeente, woningstichting en bewoners.Zo is de KBG betrokken (geweest) bij

het opstellen van een sociaal plan met betrekking tot verhuizing en groot onderhoud. Ook met betrekking tot de voorlichtingsavonden en – middagen heeft de KBG kenbaar gemaakt wat bewoners te horen moeten krijgen. Met name bij fase 1, de sloop van Bernhardstraat, Julianastraat en Achterstraat en daarmee de verhuizing van de bewoners, is de communicatie tussen bewoners, woningstichting en KBG positief geweest.

In 2010 kreeg de KBG, ten gevolge van de fusie van de Hoeksche Waardse

Woningstichtingen, met een nieuwe organisatie te maken, namelijk HW Wonen.

Er was juist gestart met de plannen voor fase 2, te weten het groot onderhoud van de

overige huurwoningen in de Oranjewijk, alsmede de sloop van de bejaardenwoningen in

de Emmastraat en Bernhardstraat. De KBG kreeg met andere mensen vanuit HW Wonen

te maken, dat voor beide partijen even wennen was.

Bij het grootonderhoud komen weer andere vraagstukken op tafel, zoals:

1. Wie is de aannemer

2. Hoeveel dagen zitten de mensen in de rommel

3. Wat moet er gebeuren binnenin de woning

4. De woningen moeten een bepaald energielabel halen

5. Wat zijn de kosten voor de bewoners

6. Hoe ziet het sociaal plan eruit

 

September 2012 is met de uitvoering van fase 2 begonnen. De uitvoering liep tot voor kort nog niet naar wens, hetgeen de KBG de nodige kopzorgen heeft gegeven. Momenteel is

er enige verbetering te constateren door met name een betere communicatie tussen alle partijen, dus HW Wonen, bewoners, aannemer en KBG.

Hopelijk blijft dit zo tot einde project.

 

Ook in september 2012 is gestart met de nieuwbouw in fase 1. Hierbij heeft de KBG geen directe taak, maar is geïnteresseerd in de voortgang, die heel voorspoedig is.

 

Van het bestuur

 

HW Wonen, de gezamenlijke huurdersverenigingen en gemeente Oud-Beijerland hebben een brief opgesteld aan minister Blok met onze bezwaren tegen het kabinetsvoornemen

om de huren sterk te verhogen en de woningcorporaties een heffing op te leggen tussen nu en 2017 van één miljard euro.

 

Dit betekent in de praktijk dat in de komende jaren HW Wonen gemiddeld 2 maanden huuropbrengst moet afdragen aan de regering en dat de woningbouw in Nederland daar niets van terug ziet.

 

Concreet betekent dit dat HW Wonen dit geld niet aan kan wenden voor regulier onderhoud, verbeteringen en nieuwbouw in de Hoekse Waard. Dit slaat dan weer terug op de woningbouwmarkt hetgeen tot (nog) meer ontslagen zal lijden.

 

Middels televisie, kranten, vakbonden, woningcorporaties en Woonbond worden er acties voorbereid om op 5 maart te demonstreren én een petitie aan de eerste kamer aan te bieden.

 

Uw bestuur zal, voor zover mogelijk, tijdens de algemene ledenvergadering op 23 april, hier aandacht aan besteden en wij hopen op een positief besluit van de eerste kamer.

 

Deze brief is als protest naar de Minister gestuurd namens de gezamenlijke

Huurdersverenigingen uit de Hoeksche Waard en HW Wonen

 

Geachte heer Blok,

Het kabinet Rutte II komt met ingrijpende maatregelen voor de volkshuisvesting. De hypotheekrenteaftrek blijft grotendeels in stand, maar de huursector krijgt het zwaar voor de kiezen: een inkomensafhankelijke huurverhoging; een compleet nieuw ijkpunt voor de huurhoogte; grotendeels verdwijnende huurprijsbescherming en een meer dan ingrijpende verhuurdersheffing.

Deze maatregelen gaan hard aankomen, zowel bij huurders, bij corporaties als bij gemeenten. Ook in de Hoeksche Waard. Namens het Huurdersplatform, het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (de 5 gemeenten, verenigd in SOHW) en de corporatie in onze regio, HW Wonen, willen wij u dringend oproepen dit beleid te heroverwegen.

Onze argumenten daarvoor zijn als volgt:

De verhuurderheffing is slecht voor de woningmarkt, voor de beschikbare sociale huisvesting en ook voor de huurders. Door de heffing verdwijnt er bij de corporaties meer geld dan er door huurverhogingen binnen komt. In 2014 moet de corporatie in de Hoeksche Waard al meer dan 5 miljoen aan heffingen gaan betalen en vanaf 2017 ruim 8 miljoen per jaar. Dat zou een huurstijging van ruim 17% noodzakelijk maken, iets wat niet wenselijk, maar met het oog op de WOZ- waarde deels ook onmogelijk is. Ter illustratie van dit laatste: 4,5% van de WOZ-waarde levert ongeveer 18 miljoen


huurruimte op, terwijl wij voor de periode 2014 t/m 2017 in totaal 28 miljoen zouden moeten afdragen.

Omdat heffingen van deze omvang niet zijn op te vangen uit extra huuropbrengsten en eventuele baten uit verkoop van woningen, heroverweegt de corporatie op dit moment de nieuwbouw- en renovatieprojecten. Door de lagere investeringsmogelijkheden is de corporatie gedwongen investeringen in nieuwe huizen, energiebesparende maatregelen, onderhoud en verbetering terug te brengen. Dit heeft directe negatieve consequenties voor bouwvakkers, verhuizers, stoffeerders en andere aan de woningmarkt gerelateerde sectoren. Minder inkomsten en meer uitgaven dus voor de staatskas.

Ernstiger is nog dat de huurders van de corporatie, in onze regio bijna 10.000 huishoudens, indirect het leeuwendeel van die heffing zullen moeten gaan opbrengen. Huishoudens die toch al flink door de crisis worden geraakt. Gevreesd moet ook worden voor de investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk en cultureel vastgoed waar de corporatie een belangrijke bijdrage aan levert.

Van het corporatiedeel van de woningvoorraad waarvan de WOZ-waarde gemiddeld hoger ligt, moeten de huurprijzen stijgen tot boven de liberalisatiegrens. Voor de middeninkomens betekent dit dat deze woningen voor hen te duur worden. Voor wie er

al woont, stijgt de huur vaak ver boven de draagkracht. Verhuizen is voor hen geen optie, want aanbod van betaalbare vrije sector huurwoningen ontbreekt in onze regio vrijwel geheel. En het is u ook bekend hoe het beleid van banken en andere financiers is inzake het verstrekken van hypotheken aan huishoudens met middeninkomens.

Voor een deel van de middeninkomens ligt de oplossing in het kopen van corporatiewoningen met sociale koopconstructies als Koopgarant, waardoor woningen voor hen betaalbaar worden. Indien sociale koop buiten het werkveld van corporaties gaat vallen, wordt het voor middeninkomens – zelfs in een relatief goedkope regio als de Hoeksche Waard- bijzonder lastig om betaalbare huisvesting te vinden.

In de Hoeksche Waard worden de prestaties van de corporatie nog op waarde geschat. Onze regio is niet gebaat bij het sterk stijgen van huurprijzen, bij het stilvallen van investeringen in duurzaamheid, energiebesparing en herstructurering, bij het afromen van het investeringsvermogen van onze corporatie of bij heffingen die leiden tot het marginaliseren van leefbaarheidsactiviteiten, sociale programma’s en investeringen

in maatschappelijk vastgoed. En, bovenal: de huurders in onze regio zijn niet gebaat bij huurverhogingen die niet samengaan met kwaliteitsverhogingen en zeker niet bij huurverhogingen die zij redelijkerwijs niet op kunnen brengen. Daarom verzoeken wij

u met klem om de voorgenomen maatregelen te heroverwegen, bij- dan wel af te stellen en het mogelijk te blijven maken dat wij gezamenlijk onze opdracht en opgave voor een vitale Hoeksche Waard kunnen blijven realiseren.

Een afschrift van deze brief sturen wij toe aan de lokale pers.

 

Tweede Kamer stemt opnieuw voor gluurverhoging

 

Net als in 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de gluurverhoging. Als gevolg van de ondertekening van het woonakkoord eerder deze week werd het wetsvoorstel niet alleen gesteund door VVD en PvdA, maar ook door D66, ChristenUnie en SGP.

 

De Eerste Kamer moet nog spreken over het wetsvoorstel. Zoals het er nu naar uitziet gebeurt dat op 5 maart. Als gevolg van het woonakkoord zijn de huurverhogingspercentages opnieuw gewijzigd:

 

Huishoudens met een inkomen boven € 43.000,- krijgen in 2013 een huurverhoging van

6,5% in plaats van de eerder genoemde 9%.

Huishoudens met een inkomen tussen € 33.614,- en € 43.000,- krijgen een huurverhoging van 4,5% in plaats van de eerdere 5%. Huishoudens met een inkomen onder € 33.614,-

houden de eerder aangekondigde huurverhoging van 4%.

 

Miljoenen huishouden te hoge huren

De Woonbond blijft zich verzetten tegen deze huurverhogingen, omdat ze nog steeds veel

te hoog zijn. De huurverhoging van de laagste inkomens is niet aangepast, terwijl bijna

1 miljoen hurende huishoudens nu al moeten bezuinigingen op noodzakelijke uitgaven

om de huur te kunnen betalen. De betaalbaarheidscheck, waar de Woonbond om heeft

gevraagd, is niet uitgevoerd. Bovendien is het systeem van het gluren niet aangepast. De

bijbehorende privacy-schendingen zijn iets minder geworden, maar nog steeds fors.

 

Huurders niet geïnformeerd over verstrekken gegevens inkomen

Ondanks een eerdere steunbetuiging stemde de PvdA niet voor een amendement van de

SP waardoor huurders vooraf geïnformeerd zouden worden over het verstrekken van hun

inkomensindicatie aan hun verhuurder. Dit zou een forse verbetering van de positie van de

huurder hebben betekend.

 

Bron: Woonbond, 15-2-2013

 

DEN HAAG (ANP) 13 februari 2013.

 

- Alle vijf fracties die betrokken zijn bij het woonakkoord – D66, ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD – hebben woensdagochtend ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen met het kabinet over de woningmarkt.

 

In het dinsdagavond gesloten akkoord wordt een aantal kabinetsplannen voor de huurmarkt verzacht. Ook komt er geld om de bouwsector te stimuleren en worden hypotheekregels versoepeld. De onderhandelingen met D66, ChristenUnie en SGP waren nodig geworden omdat een eerdere poging om het met het CDA eens te worden, maandag was gestrand. Het kabinet heeft voor de woningmarktplannen steun van oppositiepartijen nodig omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Met D66, ChristenUnie en de SGP erbij is die er wel, zij het nipt: 38 van de 75 zetels.

 

Evenwichtiger

De fractie van D66 stemde woensdag als eerste in. D66-leider Alexander Pechtold noemde

het pakket maatregelen ,,evenwichtiger dan er eerst lag’’. De aanpassingen zijn volgens

hem substantieel. ,,Voor starters zijn de kansen beter, de huurders ervaren niet te grote

schokken en er is een impuls voor de bouw.’’ Ook de fractie van de ChristenUnie stemde

snel in. Fractievoorzitter Arie Slob zei in een toelichting dat met de verlaging van de btw

in de bouw een ,,langgekoesterde wens’’ van de ChristenUnie in vervulling gaat. ,,Dat is

een impuls voor de bouwsector.’’

 

Bescherming

Slob wees ook op de bescherming van kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken

 

en huurders die terugvallen in inkomen. Die krijgen dan een lagere huur. ,,Er is een vangnet voor ze gecreëerd en dat is een afwijking van het regeerakkoord. De boel gaat behoorlijk op z’n kop’’, aldus Slob. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat het nieuwe akkoord ,,op sommige punten’’ een verbetering is van het regeerakkoord. Volgens Samsom was hele fractie tevreden over het akkoord, dat volgens hem goed is voor huurders, voor kopers en voor de werkgelegenheid in de bouw. De PvdA is ook blij met het ,,brede draagvlak’’, voor het nieuwe pakket. Wel waren er in de PvdA-fractie ,,enige zorgen’’ over de kosten van het pakket, aldus Samsom.

 

Groeiende groep huurders in energiearmoede

 

Kan de verwarming wat hoger nu het vriest, of kopen we deze maand nieuwe schoenen voor de kinderen? Tot dit soort lastige keuzes voelen steeds meer huurders zich gedwongen. Dat blijkt uit twee belangrijke studies die onlangs zijn verschenen.

 

In het stedelijke gebied rond Rotterdam en Den Haag deden de onderzoeksbureaus RIGO en Builddesk in opdracht van de Stadsregio onderzoek naar de woonlasten van huurders. Uitkomst: steeds meer mensen die huurtoeslag krijgen moeten snijden in kosten voor levensonderhoud om de energierekening te kunnen betalen. Maar liefst 87% van hen houdt te weinig over voor noodzakelijke dagelijkse uitgaven nadat huur en energie zijn betaald.

 

Energieprijzen zullen fors blijven stijgen de komende jaren. De huurverhogingen die dit kabinet in petto heeft maken het mensen nog lastiger om rond te kunnen komen. Dan rest niets anders dan verder bezuinigen op dagelijkse uitgaven.

 

Lage inkomens vaak in slecht geïsoleerd huis

Huurders met een laag inkomen betalen naar verhouding een groter deel van hun

inkomen aan energie. Deze huurders wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen met een

relatief lage huur. Uit het onderzoek van RIGO en Builddesk blijkt dat veel woningen

eigenlijk ingrijpend gerenoveerd moeten worden om de bewoners te beschermen tegen de

onbetaalbare energierekeningen in de toekomst. Maar is het geld voor dit soort renovaties

er straks nog wel? Door de kabinetsplannen voor een verhuurdersheffing wordt het

corporaties niet makkelijker gemaakt om in woningisolatie te investeren.

 

Energiearmoede niet beperkt tot steden

Dat energiearmoede een groeiend probleem is blijkt ook uit het onderzoek dat Wisse

Veenstra (Rijksuniversiteit Groningen) uitvoerde in opdracht van Agentschap.NL,

onderdeel van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Energiearmoede

bestaat ook in Nederland, en groeit bovendien hard, concludeert Veenstra. Daarbij is het

niet alleen een probleem van grote steden, ook op het platteland en in krimpregio’s komt

het voor.

 

Meer dan 10% van inkomen naar energie

Belangrijke indicator voor energiearmoede is een te hoog percentage van het inkomen dat

aan energie moet worden besteed. In Nederland is het begrip nog relatief onbekend en is

er nog geen officiële definitie voor. In het Verenigd Koninkrijk is de definitie dat er sprake

is van energie-armoede als een huishouden meer dan 10% van het inkomen aan energie

moet uitgeven. Het aantal Nederlanders dat meer dan 10% van het inkomen aan energie

besteedt is in 3 jaar tijd met 40% toegenomen, becijferde Veenstra.

 

Betalingsachterstanden en afsluitingen

Andere signalen voor energiearmoede zijn oplopende betalingsachterstanden aan

energiebedrijven en een groeiend aantal huishoudens dat van energie wordt afgesloten

wegens niet-betalen. Dat ook volgens deze indicatoren de energiearmoede toeneemt bleek

eind vorig jaar uit het armoedesignalement 2012 van het Sociaal Cultureel Planbureau

(SCP) en Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en uit het rapport Energietrends 2012 van

onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en

Netbeheer Nederland.

 

Blok probeert gluurverhoging te redden met Carnavalscoalitie.

 

De kabinetsplannen voor de huursector wankelen. De Eerste Kamer laat zich niet opjagen door minister Blok en debatteert niet al op 26 februari over de wet die inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk maakt.

 

De Senaat wil bovenal een zorgvuldige behandeling, meldt GroenLinks-senator De Boer vandaag op twitter. Op een later moment schreef zij dat de Eerste Kamer op 26 februari begint met de behandeling van de gluurverhogingsvoorstellen, dat er voor 5 maart een schriftelijke ronde wordt gehouden, dat er mogelijk op 5 maart wordt gedebatteerd, maar dat dat ervan afhankelijk is of wordt besloten tot een tweede schriftelijke ronde.

 

Het is niet de eerste tegenvaller voor de VVD-minister, die dit weekend de onderhandelingen met het CDA zag mislukken. Hierdoor is hij gedwongen steun te zoeken bij D66, ChristenUnie en SGP. Minister Blok zet alles op alles om zijn plannen voor de huursector voor 1 maart door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen, zodat een huurverhoging al per 1 juli kan worden doorgevoerd. Maar de Eerste Kamer laat zich niet dwingen tot haastwerk. Omdat er ook nog een krokusreces is, worden de plannen waarschijnlijk pas 5 of 12 maart behandeld. De SP stelde voor om de behandeling in de Tweede Kamer ook uit te stellen, maar dat voorstel haalde het helaas niet.

 

Wind tegen voor Blok

Minister Blok lijkt de wind tegen te hebben. Het lukte hem dit weekend niet het CDA

te overtuigen van zijn huurverhogingsvoorstellen. Blok wil twee miljard euro uit de

huursector binnenhalen. Daarvoor heeft hij een meerderheid (VVD en PvdA) in de

Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Daar moet hij op zoek naar andere partners.

Na een flirt met het CDA heeft hij nu D66, ChristenUnie en SGP benaderd.

 

Carnavalscoalitie

De stoelendans krijgt aandacht in de media waar de minister niet blij mee zal zijn. NRC Next heeft het over een ‘Carnavalscoalitie’ en De Telegraaf kopt vandaag ‘Woningplan Blok op instorten”. Daarbij meldt de Telegraaf dat zowel D66 als de ChristenUnie waarschuwen voor teveel optimisme. CU-leider Slob: “Ik sla een uitnodiging voor een gesprek om problemen het hoofd te bieden niet af. Ik kan alleen geen garantie geven over het slagen van de gesprekken.”

 

Aanslag op privacy

Woonbonddirecteur Paping zou het zeer vreemd vinden als de ChristenUnie de inkomens

gebonden huurverhogingen van 4 tot 9 procent mogelijk maakt. “De ChristenUnie

betoogde de afgelopen weken in de Tweede Kamer dat het plan, waarbij verhuurders

inzicht krijgen in belastinggegevens van huurders, een onacceptabele aanslag is op

de privacy is. Ook hebben ze gehamerd op de noodzaak van een alternatief voor de

huurplannen van dit kabinet, waarbij steeds de huursombenadering is genoemd.”

 

Huursombenadering

De Woonbond en Aedes pleiten al jarenlang voor de huursombenadering met een

gematigde huurstijging. Hierin wordt de huurstijging niet verbonden aan een individuele

huur, maar aan de totale huurinkomsten van een verhuurder. Dit biedt ruimte voor eerlijk

maatwerk voor individuele huurders. Wie een matig onderhouden woning huurt kan

dan bijvoorbeeld minder huurverhoging krijgen dan wie van een optimaal onderhouden

woning geniet. De huren hoeven bij huurderwisselingen ook niet gigantisch omhoog,

zodat de huurprijzen tussen zittende en nieuwe huurders evenwichtiger zullen worden.

 

FNV en Woonbond willen betaalbaarheidscheck huurverhoging

 

De geplande extra huurverhogingen bedreigen de betaalbaarheid van huurwoningen voor lage en middeninkomens. In combinatie met andere bezuinigingen raken huurders in zeven jaar tijd bijna tien procent van hun koopkracht kwijt. FNV en Woonbond willen daarom een betaalbaarheidscheck op de consequenties van extra huurverhogingen.

 

In het Regeerakkoord wordt een forse verhuurdersheffing van twee miljard euro gecombineerd met een verruiming van het huurbeleid. De verhuurdersheffing leidt tot minder huurkwaliteit en minder investeringen, maar zet wel extra druk op verhuurders om de huren te verhogen.

 

Voor alle huurders dreigt hierdoor een huurverhoging van minstens 1,5 procent boven inflatie en voor inkomens boven modaal zelfs 2,5 en 6,5 procent. Voor lage inkomens wordt tegelijkertijd de huurtoeslag steeds lager door voortdurende kortingen en de werking van de kwaliteitskorting bij hogere huren.

 

De effecten hiervan voor veel huurders zijn rampzalig. Nu al kunnen bijna één miljoen huishoudens in een sociale huurwoning hun huis eigenlijk niet meer betalen, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Voor velen is de kale huurquote al boven de dertig procent en volgens de Nibud-normen houden ze onvoldoende over om overige

minimaal noodzakelijke kosten te betalen. Met de extra huurverhogingen en de stijgende energielasten zullen de betaalbaarheidsproblemen de komende jaren alleen maar groter worden.

 

Huurverhoging niet in koopkrachtcijfers

De extra huurverhogingen zijn niet verwerkt in de koopkrachtoverzichten van het CPB

en het kabinet. En in het inflatiecijfer worden ze uitgesmeerd over alle huishoudens,

waardoor het effect voor de groep huurders in de cijfers onzichtbaar wordt. In

werkelijkheid is sprake van extra aantasting van de koopkracht van huurders met lage en

modale inkomens.

 

Aantasting koopkracht

Bij een gemiddelde huurquote (aandeel in het inkomen) van circa 25 procent en een

structurele huurstijging van ruim 10 procentpunt in de periode 2013-2017 leiden de

kabinetsmaatregelen tot een extra koopkrachtaantasting van 2,5 procent. Dit komt

bovenop de algemene koopkrachtdaling van meer dan drie procent in de periode 2010-

2012 en de verwachte koopkrachtdaling van bijna vier procent in de periode 2013-2017.

Bij elkaar opgeteld een daling van bijna tien procent in zeven jaar tijd.

 

Betaalbaarheidscheck nodig

De FNV en Woonbond vragen minister Blok voor Wonen en Rijksdienst om vóór

de behandeling van concrete wetsvoorstellen over de verhuurdersheffing eerst de

koopkrachteffecten voor huurders in combinatie met extra huurstijgingen inzichtelijk te

maken met behulp van een betaalbaarheidscheck.

 

 

 

 

Weinig ruimte in Kamerdebat gluurverhoging
Bron: Woonbond 17-01-2013.

 

 

Na het sluiten van het woonakkoord was er in het Tweede Kamerdebat over de

inkomensafhankelijke huurverhoging nog weinig bewegingsruimte over.

 

Minister Blok, regeringspartijen VVD en PvdA en akkoordpartners D66, ChristenUnie en SGP hielden zich strikt aan de gemaakte afspraken. Alle pogingen van de andere partijen om het debat uit te stellen, zodat alle maatregelen in samenhang kunnen worden besproken, werden onschadelijk gemaakt.

Toch ging het debat niet langer alleen over de gluurverhoging. Maar de oppositie kreeg niet de kans om verdere wijzigingen aan te brengen.

 

Huurders vooraf informeren

Op één belangrijk punt bleek er nog wel ruimte. De Woonbond wijst er al lange tijd op dat

het in strijd met privacy regels is dat huurders niet vooraf op de hoogte worden gesteld

van het verstrekken van hun inkomensgegevens. Dit lijkt eindelijk gehoor te krijgen. Een

voorstel van SP-Kamerlid Jansen, dat regelt dat de informatie die naar de verhuurder

wordt gestuurd, ook naar de betreffende huurder gaat, lijkt ondanks een negatief advies

van minister Blok toch op een meerderheid te kunnen rekenen.

 

Akkoord ten koste van budget huurtoeslag?

Er is nog onduidelijk of het woonakkoord ten koste gaat van het huurtoeslagbudget. De

gemaakte afspraken slaan een gat van 300 miljoen in de begroting. Waar dat geld vandaan

moet komen is nog niet duidelijk. Minister Blok wilde de Kamer niet beloven dat hij dat

geld niet (deels) uit het budget voor de huurtoeslag zou halen.

 

Bron: Woonbond, 14-2-2013

 

Het reparatie-ABC

(Tekst HW Wonen)

“In de volgende tabel kunt u terugvinden wie voor welke reparaties verantwoordelijk is.

De eerste kolom geeft aan dat u als huurder verantwoordelijk bent. In deze gevallen moet

u de reparatie zelf, op eigen kosten, uitvoeren. Als de tweede kolom is aangekruist zijn

wij zonder meer verantwoordelijk en verhelpen wij het probleem. Als de derde kolom is

aangekruist is de huurder officieel verantwoordelijk maar komen wij, als extra service, het

mankement kosteloos herstellen.

 

Klein voorbeeld:

 

Een reparatieverzoek indienen

Als er iets in uw woning kapot is of niet goed meer functioneert en u bent niet zelf

verantwoordelijk voor het verhelpen van het mankement, dan kunt u bij ons een

 

reparatieverzoek indienen. Wilt u een reparatieverzoek indienen?

 

Neemt u dan contact op met ons Servicebureau. Onze medewerkers zijn te bereiken op (0186) 899 800. Ook kunt u het meldingsformulier op onze website hwwonen.

nl invullen. Na ontvangst van uw reparatieverzoek maken wij met u afspraken over

de verdere afhandeling van het reparatieverzoek en de reparatietermijn. Als wij na uw

reparatieverzoek niet direct kunnen inschatten wat het probleem is of welke reparatie

nodig is, dan komen wij bij u op bezoek voor een inspectie. Uiteraard verhelpen wij het

probleem daarna zo snel mogelijk. Voor glasbreuk kunt u direct contact opnemen met de

Glaslijn 0800 – 0207 207.

 

Voor verstoppingen kunt u als bewoner in de gemeenten Oud-Beijerland, Cromstrijen en Korendijk contact opnemen met de firma Stougjesdijk, (0186) 573 064. Voor de gemeenten Binnenmaas en Strijen kan een verstopping rechtstreeks worden doorgeven aan de firma TOS, 0900 – 899 88 33.

 

CV-storingen kunt u melden aan de betreffende installateur. Op de sticker op uw cv-ketel kunt u zien welke installateur uw cv-ketel onderhoudt. Is voor u niet duidelijk met welke installateur u contact moet opnemen?

Neemt U dan contact met het Servicebureau van HW Wonen op. Wij helpen U graag verder.

 

Spoedeisende zaken

Buiten kantoortijden kunnen spoedeisende zaken die niet tot de volgende werkdag

kunnen wachten, gemeld worden aan ons Servicebureau (0186) 899 800. U wordt dan

doorgeschakeld naar een van onze servicemedewerkers. Deze zorgt ervoor dat de storing

wordt verholpen of dat er een noodvoorziening wordt getroffen.

Alle overige zaken over het ABC kunt u vinden op de website van HW Wonen.”

 

Zelf veranderingen aanbrengen (ZAV)

(Tekst HW Wonen)

 

“De door u gehuurde woning wilt u natuurlijk zoveel mogelijk aanpassen en inrichten aan uw persoonlijke smaak. Misschien denkt u er zelfs over om een (kleine) verbouwing uit te voeren. In uw huurwoning mag en kan veel maar hieraan zijn wel regels verbonden.

 

Toestemming vragen

Hebt u voor uw woning veranderplannen? Of ze nu groot of klein zijn, meld ze altijd bij

ons. Hiermee voorkomt u dat als u geen toestemming hebt gekregen de verbouwing (op

eigen kosten) ongedaan moet maken.

 

Na ontvangst van uw verzoek, krijgt u uiterlijk binnen vier weken bericht of wij toestemming kunnen verlenen aan uw veranderplan. Aan deze toestemming kunnen wij (aanvullende) kwaliteitseisen stellen.

 

Ook is het mogelijk dat u toestemming krijgt onder de voorwaarde dat u de voorziening bij beëindiging van de huurovereenkomst weer ongedaan maakt.

 

Het is in uw belang om vooraf onze toestemming te vragen. Niet alleen is de aanvraag bepalend voor het vooraf verkrijgen van een mogelijke vergoeding (zie Vergoeding, pagina 8), maar ook voor het vaststellen van de eisen waaraan de door u aangebrachte

voorziening moet voldoen. In het geval dat u geen toestemming hebt gevraagd, wordt de door u aangebrachte verandering getoetst aan de eisen en voorwaarden die op het moment van beëindiging van de huurovereenkomst van toepassing zijn. Het is dan mogelijk

dat u de aangebrachte verandering ongedaan moet maken die u, als u toestemming had gevraagd (en gekregen), niet had hoeven verwijderen.

 

Voorwaarden

U krijgt van ons veel vrijheid om uw huurwoning naar uw smaak in te richten en zelfs

mogelijk te verbouwen. Aan een mogelijke verbouwing hebben wij voorwaarden

verbonden.

 

Deze zijn in algemene zin:

 

Bouwtechnische eisen; Onderhoudstechnische eisen; Verhuurtechnische eisen; Definitieve toestemming; Niet toegestaan en Tijdelijke toestemming.

 

Vergoeding

Is de door u te treffen verandering een geriefverbetering dan kunt u na realisatie van

deze verandering in aanmerking komen voor een mogelijke vergoeding. Om voor deze

vergoeding in aanmerking te komen (Brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen)

moet u voor de door u te plaatsen voorziening eerst schriftelijk onze toestemming vragen

(en krijgen). Na controle én goedkeuring door één van onze opzichters krijgt u 10% van

de investering (= materiaalkosten, arbeidsloon en BTW) uitgekeerd. De investering moet

u altijd met een betalingsbewijs aan ons kunnen aantonen.

 

Ook bij beëindiging van de huurovereenkomst is het mogelijk dat u een vergoeding ontvangt voor een door u aangebrachte voorziening. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw investering, de geldende maximale vergoeding en het aantal verstreken afschrijvingstermijnen.

 

De eventueel al verkregen vergoeding ‘vooraf’ wordt in mindering gebracht op de nog te ontvangen vergoeding. Zijn de afschrijvingstermijnen van de door u aangebrachte geriefverbeteringen verstreken, dan mag u de eventueel verstrekte vergoeding ‘vooraf’ behouden. Als u vooraf toestemming van ons heeft verkregen voor een geriefverbetering dan ontvangt u dus altijd 10% van de investering met een maximum van de in de tabel aangegeven maxima.

 

Geriefverbetering tegen huurverhoging

Op uw verzoek zijn wij in veel gevallen bereid om tegen een kostendekkende

huurverhoging geriefverbeteringen aan te brengen. Geriefverbeteringen zijn voorzieningen

die extra woningwaarderingspunten (wws) opleveren. Globaal komt het neer op de in de

tabel ‘Maximale vergoedingen en afschrijvingstermijnen’ opgenomen voorzieningen. Als

u belangstelling hebt voor deze regeling, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw schriftelijk

verzoek tot het (laten) aanbrengen van de door u gewenste voorziening. Wij beoordelen

dan of aan uw verzoek wordt voldaan en wij bepalen hoe hoog de huurverhoging wordt.

Uiteraard krijgt u van ons een schriftelijke reactie waarna u op ons aanbod wel of niet in

kunt gaan.”