Huurdersvereniging dient klacht in bij inspectie Ministerie VROM over De Maashoek

Woningcorporaties bestaan in Nederland omdat zij goede en betaalbare woningen moeten verzorgen voor huishoudens met een lager inkomen. Woningstichting De Maashoek in de gemeente Binnenmaas en Strijen denkt daar anders over. Onlangs heeft ze de huren van nieuwbouwwoningen in Strijen doelbewust hoger dan de grenzen voor huurtoeslag vastgesteld, omdat ze de woningen toch wel op de vrije markt kwijt kon. Hiermee zorgt ze ervoor dat de huishoudens die het meest zitten te springen om deze woningen, de senioren met een laag inkomen, € 15 tot €30 per maand meer moeten betalen! Als je alleen AOW met hooguit een klein pensioentje hebt is dat veel geld!
De Maashoek gaat hiermee recht in tegen de voorschriften die Minister Van der Laan onlangs in een circulaire heeft vastgesteld.

De Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost heeft op 4 september een brief gestuurd naar de inspectie van het Ministerie van VROM met de volgende tekst:

Woningcorporatie De Maashoek bouwt op dit moment een project woningen in de gemeente Strijen, namelijk De Dam met daarin 18 appartementen.
Ten behoeve van bewoners uit de Oranjebuurt in Strijen, waar 100 woningen worden gesloopt, heeft De Maashoek een drietal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden onder andere over deze nieuwbouw. Hierbij werd op adresniveau de huur van de 18 appartementen aan de aanwezigen gegeven. De huur voor de meeste driekamer‐appartementen werd op € 495 netto per maand gezet. Alleen voor de hoekwoningen en het “penthouse” werd een hogere huur vastgesteld.
Nadat de bewoners uit de sloopwoningen de kans hadden gekregen in te schrijven voor een appartement, werden de overgebleven woningen via de woonkrant aangeboden. Omdat een bestuurslid van ons zich aanmeldde voor een woning, kwam hij er achter dat De Maashoek de netto huur voor de overgebleven woningen op € 525 had vastgesteld.
In een persoonlijk gesprek heeft de directeur‐bestuurder, de heer Oostveen, gezegd dat hij de huur maar wat hoger had gezet omdat de woningen toch wel makkelijk verhuurden en hij zo “de onrendabele top” iets kon verkleinen. Een en ander is later door de manager Wonen per e‐mail bevestigd, die er nog aan toevoegde: “Woningzoekenden die de huur te hoog vinden hebben de keuze om te reageren op een woning die beter past bij hun inkomen enz.”
Wat ons betreft zijn er hier een paar zaken aan de hand waar we ons druk over maken:
1. Er is sprake van willekeur. Toen de huurdersvereniging enige maanden geleden aan De Maashoek vroeg of er voor de bewoners van de sloopwoningen een vorm van
huurgewenning kon komen, was het antwoord dat hier geen sprake van kon zijn. Nu wij bezwaar hebben gemaakt tegen deze willekeurige verhoging van de aanvangshuur komt De Maashoek achteraf ineens met het argument dat ze voor de bewoners uit de sloop de huren wat aantrekkelijker hebben gemaakt. “Als iemand de woningen nu te duur vindt, dan gaat hij toch niet!” en “Ze krijgen gewoon huurtoeslag” waren de uitspraken.
2. De huurders van de “overgebleven woningen” krijgen nog wel huurtoeslag, maar over het deel boven de aftoppingsgrens of niets of de helft (afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Dit betekent dus € 30 of € 15 meer huur per maand. Voor iemand die afhankelijk is van huurtoeslag is dat een groot bedrag.
3. De Maashoek gaat in tegen de eis van De Minister in de MG 2009‐4, waarin hij de corporaties oproept om zich in te spannen geen woningen te verhuren aan huishoudens met een laag inkomen boven de aftoppingsgrens.
Wij hebben inmiddels de wethouder van de gemeente Strijen gevraagd na te gaan of er in de prestatieafspraken iets is opgenomen over de “bereikbaarheid” van deze woningen. Hij gaf aan dit na te gaan en het ook vreemd te vinden dat De Maashoek kennelijk in een dergelijk klein project met verschillende huren werkt. Hij zou hier in zijn reguliere overleg in augustus met De Maashoek navraag naar doen. Dit is niet gebeurd in verband met afwezigheid van de wethouder. Door de beleidsambtenaar is ons medegedeeld, dat het onderwerp op de agenda blijft staan, maar dat de gemeente niet kan treden in de bevoegdheden van de corporatie.
Wij verzoeken de inspectie stappen te ondernemen om de huren te verlagen tot de aftoppingsgrens.