Huurdersvereniging geeft officieel haar mening over de voorgenomen fusie van De Maashoek

De zienswijze van de gezamenlijke huurdersverenigingen ten opzichte van de fusie tussen de drie Woonstichting Union,  Woningstichting De Maashoek en Christelijke Woningstichting ’s-Gravendeel.  De brief is gericht aan de bestuurders van deze woningcorporaties.

Mijne heren,

Op 13 juli 2009 heeft u ons verzocht onze zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot uw voorgenomen fusie tot HW Wonen.

In de afgelopen maanden hebben de huurdersverenigingen zich beraden over deze fusie en zijn tot de volgende zienswijze gekomen:

Allereerst zijn wij van mening dat uw corporaties, elk afzonderlijk, financieel gezonde bedrijven zijn, die een sterke lokale verankering hebben in de kernen waarin zij werkzaam zijn. Over de meest elementaire zaken die huurders aangaan, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, hebben wij geen bedenkingen tegen de huidige gang van zaken. Onze mening over de fusie is vanuit die situatie bezien. De belangrijkste vraag die wij met betrekking tot de fusie naar onze mening moeten beantwoorden, is wat de meerwaarde van de fusie voor de volkshuisvesting in de Hoeksche Waard is en daarbij in het bijzonder wat de meerwaarde voor de huurders en huurdersvertegenwoordigingen is.

In het afgelopen jaar hebben wij tot onze spijt gemerkt, dat het betrekken van de huurdersverenigingen bij het fusieproces niet goed is verlopen. Ondanks toezeggingen hierover in het “startdocument fusie”, is de betrokkenheid vanuit uw corporaties beperkt tot het informeren over de stand van zaken. Pas na aandringen van ons is halverwege dit jaar een gezamenlijk overleg tussen u en de huurdersverenigingen gestart. Belangrijke mijlpalen, zoals de bespreking van de strategische visie voor de fusiecorporatie, waren toen al “een gepasseerd station”. Over de inhoud van deze “strategische visie” is overigens tot op de dag van vandaag geen rechtstreeks overleg en inhoudelijke discussie met u geweest. Alleen een informatieavond hierover door de door u ingeschakelde externe partij heeft plaatsgevonden.

In ons eerste overleg in augustus van dit jaar, hebben wij “nut en noodzaak” van de fusie met u kunnen bespreken. In de beantwoording van onze vragen heeft u voor een groot deel een bevredigend antwoord gegeven. Het betreft hier vooral zaken die te maken hebben met het handhaven van gemaakte afspraken door de corporaties afzonderlijk, afspraken over de huurontwikkeling, de exploitatie van de woningen en afspraken over het handhaven van uw huidige kantoren in de Hoeksche Waard. Deze afspraken hebben wij met u in het “Huurdersstatuut” ook vastgelegd.

Ondanks dat u met ons deze afspraken heeft gemaakt en vastgelegd, staan wij sceptisch tegenover de feitelijke uitwerking hiervan op de wat langere termijn. Het Huurdersstatuut heeft een werkingsduur tot een jaar na de daadwerkelijke fusie. In het overleg met ons heeft u aangegeven dat u de nieuwe bestuurder niet wil belasten met afspraken uit het verleden. De handhaving van de kantoren in Puttershoek en ’s-Gravendeel is daarbij nadrukkelijk aan de orde geweest. Alhoewel wij begrijpen dat de gemaakte afspraken geen “eeuwigheidswaarde” hebben, hebben wij nu de indruk dat, de nieuwe organisatie na een jaar een andere weg in kan slaan. Ook met betrekking tot andere afspraken hebben wij niet het vertrouwen dat deze, ook na een jaar, in de geest van deze afspraken worden nagekomen.

Een grotere organisatie brengt wellicht schaalvoordelen met zich mee. Dit kan zich uiten in betere contracten met aannemers, efficiëntere bedrijfsvoering met betrekking tot ICT en andere organisatieonderdelen en grotere investeringskracht. Wij zijn van mening dat de nadelen van de schaalvergroting onderbelicht worden in uw plannen. Als belangrijk nadeel van schaalvergroting tot het niveau van de gehele Hoeksche Waard zien wij dat besluitvorming centraal wordt geregeld. Wij bedoelen hiermee besluitvorming op zowel beleidsniveau als (dagelijks) operationeel niveau. De lokale verbondenheid van de corporatie uit zich juist in de slagkracht op het lokale niveau van de kernen in de Hoeksche Waard. U heeft in uw organisatiemodel, naar onze mening, onvoldoende de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de daarmee verbonden besliskracht, gewaarborgd. Een groot risico dat wij zien is dat huurders en huurdersverenigingen te maken krijgen met trage besluitvorming, die over veel schijven gaat verlopen.

Dit alles overwegend zijn wij van mening dat de voorgenomen fusie op zich geen meerwaarde voor de huurders en haar vertegenwoordigers heeft. De mogelijke schaalvoordelen kunnen naar onze mening ook worden bereikt door, niet vrijblijvende, samenwerkingsverbanden aan te gaan op de niveaus waar de voordelen te behalen zijn. Hiermee kan de huidige lokale verbondenheid en verankering, samen met de financieel gezonde situatie worden gecontinueerd.

Met vriendelijke groet,

Het Platform Huurdersverenigingen,