Huurtoeslag per 1 juli 2009

Met MG 2009-4 maakt minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie de huurgerelateerde gegevens bekend van de huurtoeslag. De inkomensgerelateerde gegevens zijn eerder al gewijzigd op 1 januari 2009 en met MG 2008-4 bekend gemaakt.

De huurgerelateerde gegevens worden tot nu toe jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met de huuraanpassingsronde op die datum. Inmiddels is het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de huurtoeslag door het parlement aangenomen. In het vervolg zullen alle uitgangspunten voor de huurtoeslag slechts eenmaal per jaar worden aangepast op 1 januari.

Normhuren en basishuren
De normhuren worden verhoogd met 2,4 procent. Dit is gelijk aan de verwachte gemiddelde huurverhoging van 1 juli 2009 van 2,5 procent met een correctie van -0,1. De correctie vindt plaats omdat vorig jaar de gerealiseerde huurverhoging 0,1 procentpunt lager was dan de verwachte huurverhoging.

De normhuren kunnen worden aangepast met de verwachte huurstijging of met een percentage gerelateerd aan de stijging van het bijstandsinkomen. De minister heeft dit jaar gekozen voor aanpassing met het huurverhogingspercentage, hoewel dit niet de voor de huurder de meest gunstige variant is.

De normhuren worden verhoogd met een bedrag van 17,05 euro. Dit is het totaal van de bezuinigingstaakstelling die de afgelopen jaren is doorgevoerd. De normhuur plus het bezuinigingsbedrag leidt tot de basishuur. De basishuur is het huurbedrag dat de huurder in elk geval zelf moet bekostigen. In MG 2009-4 zijn de normhuur- en basishuurtabellen opgenomen voor de verschillende huishoudcategorie├źn.

De minimumbasishuur voor de verschillende categorie├źn wordt als volgt aangepast:

Huishoudenstype Basishuur 1-7-2009
Alleenstaand 65- 209,37 euro
Meerpersoons 65- 209,37 euro
Alleenstaand 65+ 207,55 euro
Meerpersoons 65+ 205,74 euro

Huurgrenzen
De algemene maximale huurprijsgrens wordt aangepast met 2,5 procent, de maximale huurstijging per 1 juli 2009. Alle andere huurprijsgrenzen worden aangepast met 2,4 procent, hetzelfde percentage als de normhuren

De verschillende huurprijsgrenzen luiden dan als volgt:

Huurgrens 1 juli 2009 1 juli 2008
Kwaliteitskortingsgrens 357,37 euro 348,99 euro
Maximale huurgrens jongeren < 23 jaar 357,37 euro 348,99 euro
Aftoppingsgrens 1+2 persoonshuishoudens 511,50 euro 499,51 euro
Aftoppingsgrens 3 en meerpersoonshuishoudens 548,18 euro 535,33 euro
Maximale huurprijsgrens vanaf 23 jaar 647,53 euro 631,73 euro

De vaste aftrek voor een garage (22 euro) en de maximale bijtelling voor de servicekosten (12 euro per benoemde kostenpost) blijven per 1 juli 2009 ongewijzigd.

Vereenvoudiging huurtoeslag
Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de huurtoeslag is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Daardoor is de passendheidstoets en de daarmee samenhangende verhuisnorm nu ook officieel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 vervallen. Gemeenten en corporaties worden opgeroepen om zich te blijven inspannen voor een passende toewijzing van woningen aan huishoudens met een laag inkomen.

In het wetsvoorstel is ook de afschaffing opgenomen van de aftrek op de rekenhuur voor een garage, voor bedrijfsruimte en voor onderhuur. Naar verwachting gaan deze maatregelen in op 1 januari 2010. Per 1 juli 2009 verandert de huurtoeslagregeling dus op dit onderdeel nog niet.

Vanaf 1 januari 2010 zullen de huurtoeslagen niet meer op 1 juli van het jaar worden aangepast in verband met de huurverhogingen. Dit betekent dat alle huur- en inkomensparameters op 1 januari van een jaar worden aangepast. Tussentijdse aanpassing van de toeslag gebeurt dan niet meer automatisch. Huurders kunnen hiervoor wel een verzoek indienen. De datum van de jaarlijkse huurverhoging verandert niet en kan dus gewoon op 1 juli worden doorgevoerd.

Deze werkwijze betekent dat in het eerste jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel, eenmalig de huurtoeslag niet zal worden aangepast aan de huurgerelateerde parameters. Zo zal de normhuur in dat jaar niet stijgen. Dit is een voordeel voor de huurder.

Bij de definitieve vaststelling van de huurtoeslag na afloop van het berekeningsjaar wordt wel rekening gehouden met de jaarlijkse huurverhoging. De huurder ondervindt dan geen nadeel. Verwacht wordt dat de huurparameters van 1 juli 2010 tot 1 januari 2011 van toepassing blijven.

(bron: AEDES)