Ledennieuws April 2010

Jaargang 4 nr1
Fusie woningcorporaties Hoeksche Waard een feit

De fusie van de woningcorporaties De Maashoek, Union en ’s-Gravendeel tot HW Wonen is vanaf 1 januari een feit. Samen met de overige vier huurdersverenigingen uit de Hoeksche Waard heeft huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost vooraf aan het Ministerie van VROM haar mening gegeven over deze fusie. De huurdersverenigingen
hebben aangegeven dat van hen deze fusie niet zo nodig hoefde.
Wij verwachten dat een woningcorporatie voor de hele Hoeksche Waard minder aandacht zal hebben voor de zaken in de diverse dorpskernen. Daarnaast zijn wij bang dat na een paar jaar HW Wonen de kantoren in Puttershoek en ’s-Gravendeel geheel of gedeeltelijk zal opheffen en de huurders en woningzoekenden alleen nog terecht kunnen op het hoofdkantoor. De afstand tussen HW Wonen en haar huurders zal alleen maar groter worden.
De huurdersvereniging is wel blij dat zij met HW Wonen een huurdersstatuut heeft afgesloten, waarin HW Wonen voor drie jaar beloofd alle bestaande afspraken te zullen handhaven en nakomen. Op deze manier heeft de huurdersvereniging de zekerheid, dat in ieder geval de eerste jaren, er geen grote veranderingen zullen worden doorgevoerd.

Een Huurdersvereniging “Hoekschewaard-Oost” voor Binnenmaas en Strijen. Van samenwerking naar fusie.
Het afgelopen jaar hebben de huurdersverenigingen Hoeksche Waard-Oost en ’s-Gravendeel intensief samengewerkt. Het bestuur van de huurdersvereniging ’s-Gravendeel nam bijvoorbeeld deel aan de bestuursvergaderingen van onze huurdersvereniging en in de besprekingen over de fusie van de woningcorporaties in de Hoeksche Waard trokken we samen op.
De fusie van de woningcorporaties is een feit. HW-Wonen bestaat vanaf 1 januari 2010. Om de stem van de huurder nog krachtiger te laten horen richting de nieuwe, grote woningcorporatie, hebben de besturen van deze huurdersverenigingen besloten te fuseren. Op die manier ontstaat een huurdersvereniging die de belangen van huurders in het oostelijk deel van de Hoeksche Waard goed kan vertegenwoordigen. ’s-Gravendeel is door de gemeentelijke herindeling onderdeel van de gemeente
Binnenmaas en geen zelfstandige gemeente meer. Door de fusie ontstaat ook voor de gemeenten Strijen en Binnenmaas nu één heldere en duidelijke vertegenwoordiging van huurdersbelangen.
Tijdens de komende ledenvergaderingen van zowel huurdersvereniging ’s-Gravendeel als huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost, kunnen de leden zich uitspreken over de plannen van de besturen. Als de leden accoord gaan, worden de “oude verenigingen” opgeheven, en wordt een nieuwe Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost opgericht.
De naam blijft voor u dus hetzelfde, maar om de zaken in nieuwe statuten goed vast te leggen, is het nodig deze stappen te ondernemen.
Wij hebben ons hierbij laten adviseren door onze notaris en door de Woonbond.
Wij hopen u op de komende ledenvergadering te mogen begroeten.


De Europese Commissie vindt dat huishoudens met een inkomen van € 18.000 maar een woning moeten kopen of moeten huren boven € 648 per maand.

Op 15 december 2009 heeft de Europese Commissie besloten dat woningcorporaties in Nederland hun woningen onder € 648 voor 90% moeten verhuren aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van maximaal € 33.000. Dit betekent dat een huishouden met een hoger inkomen dus niet meer mag verhuizen naar een goedkopere woning en dus geconfronteerd gaat worden met veel hogere woonlasten bij verhuizing.
De Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) hebben wel geprotesteerd, maar dat heeft nog niet veel uitgehaald. Nederland moet dit besluit van Brussel uitvoeren. Het was eigenlijk de bedoeling dat de nieuwe regels al op 1 april 2010 zouden ingaan, maar door de val van het Kabinet zal dit nu later worden. Zolang een huurder in zijn huidige woning blijft wonen veranderd er niets, maar als hij wil verhuizen krijgt hij binnenkort te maken met deze regels.

Huurverhoging per 1 juli 1,2%
Het Ministerie van VROM heeft bepaald dat de huurverhoging van 1 juli 2010 maximaal 1,2% mag zijn. Dit was de inflatie over 2009. Doordat we de komende tijd met een nieuw Kabinet zullen worden geconfronteerd, zal de maximale huurverhoging in de komende jaren waarschijnlijk hoger mogen zijn.
De huurdersvereniging is blij dat we een Huurdersstatuut met HW Wonen hebben afgesloten. Hierin staat dat de komende drie jaar de huurverhoging in de Hoeksche Waard gematigd en inflatievolgend zal zijn. Wij zullen HW Wonen aan deze afspraak houden!

Tijdelijk Kabinet Balkenende zet Minister van Defensie op VROM

Het tijdelijke Kabinet Balkenende V heeft besloten om Minister Van Middelkoop van Defensie ook het ministerie van VROM te laten beheren. Er moest een andere Minister worden aangewezen, omdat Minister Van der Laan (PvdA) was opgestapt.
De huurdersvereniging hoopt dat het een goed voorteken is om een Minister van Defensie de zaken van huurders te laten behartigen. Overigens is het nog onduidelijk of de nieuwe regels voor de woningwaardering per 1 juli 2010 kunnen worden ingevoerd. Het is de bedoeling om het energielabel in de woningwaardering op te nemen. Hoe beter de isolatie en hoe energiezuiniger de woning, hoe meer punten. De hoogte van de maximale huur voor een huurwoning is afhankelijk van het aantal punten in de woningwaardering. Door de val van het Kabinet kunnen de wijzigingsplannen vertraging oplopen.

Nieuwe EU regels gelden alleen voor nieuwe woningtoewijzingen
Dagblad De Pers schreef eerder deze week dat woningcorporaties als gevolg van nieuwe EU-regels na 1 april dit jaar geen sociale huurwoningen meer mogen verhuren aan huishoudens met een inkomen van meer dan € 33.000 per jaar. Huishoudens met een hoger inkomen zouden daardoor ‘een probleem krijgen’. Het artikel heeft tot veel onrust geleid onder huurders. Geheel ten onrechte, want de suggestie klopt niet. De nieuwe EU-regels voor woningcorporaties gelden uiteraard alleen voor nieuwe woningtoewijzingen, dus zittende huurders worden niet op straat gezet.
Begin januari stuurde WWI-minister Van der Laan de Tweede Kamer het openbaargemaakte akkoord over staatssteun aan woningcorporaties, waarover hij lang heeft onderhandeld met Eurocommissaris Kroes. De Europese Commissie gaat akkoord met Nederlandse staatssteun aan woningcorporaties, op voorwaarde dat het  Nederlandse volkshuisvestingsstelsel doorzichtiger wordt en zich toespitst op een duidelijk omschreven doelgroep ‘van sociaal achtergestelde personen’. Commerciële activiteiten van de corporaties komen niet langer in aanmerking voor steun. In het akkoord worden de voorwaarden voor staatssteun verder uitgewerkt. Zo worden woningcorporaties verplicht om tenminste 90 procent van alle vrijkomende woningen met een huur onder de liberalisatiegrens (van circa € 649) toe te wijzen aan
huishoudens met een belastbaar inkomen tot € 33.000. Een plafond dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Daarnaast krijgen corporaties de ruimte om 10 procent toe te wijzen aan woningzoekenden met een hoger inkomen, maar dat moet dan wel gebeuren op basis van ‘sociale prioriteiten’, oftewel aan mensen die behoeften hebben aan maatschappelijke ondersteuning. Denk aan grote gezinnen en aan gehandicapten.
De Woonbond heeft zich in de staatssteundiscussie bij het ministerie hard gemaakt voor een hogere inkomensgrens voor het toewijzen van sociale huurwoningen dan genoemde € 33.000. De bond vindt het belangrijk dat ook huishoudens met kinderen en een bescheiden middeninkomen in aanmerking blijven komen voor een betaalbare huurwoning. Hoewel minister Van der Laan succesvol heeft onderhandeld om het Nederlandse Volkshuisvestingsbestel overeind te houden, vindt de Woonbond niet dat alle door de Europese Commissie geboden marges optimaal zijn benut. De Woonbond roept Van der Laan, de corporaties en de Tweede Kamer dan ook op om de inkomensgrens te verhogen naar € 38.000. De grens van € 33.000 bruto inkomen per jaar betekent dat huishoudens met een inkomen van € 1.700 netto per maand meer dan € 648 aan huur moeten betalen. Dat komt neer op een kale huurquote van 40 procent, wat onaanvaardbaar hoog is.

Woningcorporatie De Veste mag niet uit het bestel treden
De rechtbank heeft een beroep van woningcorporatie de Veste tegen de weigering van de voormalige minister Ella Vogelaar (Wijken en Wonen) om de corporatie uit het bestel te laten treden, ongegrond verklaard. Hoewel nergens is vastgelegd dat een corporatie niet vrijwillig mag uittreden, oordeelt de rechter dat de minister De Veste terecht weigert uit te treden. De Woonbond is erg content met deze uitspraak.
Woordvoerder René van Genugten: ‘Het uittreden van corporaties had betekend dat er miljoenen zo niet miljarden euro’s aan maatschappelijk kapitaal waren weggevloeid naar commerciële ondernemingen.’
Aedes, vereniging van woningcorporaties, zegt begrip te hebben voor de frustratie van het tweetal corporaties (Ommen en Den Helder) dat heeft aangegeven uit het corporatiebestel te willen treden. ‘De invoering van de integrale vennootschapsbelasting beperkt corporaties bij het uitvoeren van hun kerntaak‘. Uittreden als middel om deze belasting van tafel te krijgen, vindt Aedes-voorzitter Marc Calon ‘nietemin onverstandig’. Wat de Woonbond betreft een bijzonder lauwe reactie, gezien het feit dat de woonbelangen van 2,4 miljoen huurders in de corporatiesector op het spel staan. Van Genugten: ‘Je zou verwachten dat Aedes zich toch ook ernstig zorgen heeft gemaakt over de toekomst van het corporatiebestel als corporaties daar uit kunnen stappen.’
De bestuursrechters gaan uit van de gedachte dat het toezicht op de sociale huursector na uittreding van woningcorporatie De Veste uit Ommen niet in dezelfde mate gegarandeed zou zijn als nu het geval is. De rechter beroept zich daarbij op de ‘beoordelingsvrijheid’ die een minister moet hebben. ‘Het is niet aannemelijk dat de minister heeft kunnen voorzien dat er ooit een corporatie zou opstaan die uit het bestel zou willen stappen.’ De Veste heeft in een eerste reactie gezegd waarschijnlijk beroep aan te tekenen bij de Raad van State en desnoods te blijven procederen tot het Europese Hof in Straatsburg (De Stentor, 22 januari). De Woonbond zou dat zeer betreuren en vindt dat de corporaties in Ommen en Den Helder hun pogingen om uit het bestel te treden, moeten staken.

Bezuinigingen
De komende bezuinigingen op de begroting van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie werpen hun schaduwen vooruit. Een ambtelijke commissie ‘Heroverweging woningmarkt’ werkt op dit moment plannen uit om jaarlijks 2,7 miljard te korten op de woonuitgaven van de overheid.
In de komende maanden informeren we u over de ernst van de
dreigende bezuinigingen en willen we met u de mogelijke reactie van de Woonbond op de bezuinigingsvoorstellen bespreken. Voorstellen die overigens niet alleen maar een bedreiging vormen, maar ook kansen bieden op een gelijkere behandeling van huurders en kopers en op een beter werkende woningmarkt.